Underwerp: Ri ed sgearkomste. Stiens, 19e fan de gersmoanne 1979. Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut om de riedsgearkomste fan de 26e fan de gersmoanne 1979 by te wenjen. De gearkomste fynt pleats yn it gemeentehus te Stiens en bigjint om 19.30 ure. De boargemaster H. Boschma. Nûmmer fan de wurklist WURKLIST Nûmmer fan it utstel Fêststelling fan de bislutelist fan de gearkomste fan de 29e fan de Foariersmoanne 1979. 2. Ynkommen stikken en meidielings 3. Utstel ta it forkeapjen fan de wenning Lege Hearewei 20 te Stiens, en kaptaelforstrekking oan Skilhiem. 4. Utstel ynsake de tastân komming fan in distriktssounens- tsjinst foar de Regio Ljouwert. 5. Utstel ta fêststelling fan it ûntwerpplan foar it bûtengebiet. 6. Utstel ynsake Gnderhaldskosten fan de beweiwizering. 7. Utstel ta ynfiering fan de S.O.N.M.O. regeling foar it muzyk. 8. Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar de forbet- tering fan de lûdynstallaesje yn de Iehal te Stiens. 9. Utstel om in subsydzje to forlienen oan de soasjeteit foar de âlderein fan 8-88 foar it hieren fan in seal yn "S'Lands Wel- varen" te Stiens. 10. Utstel ta fêststelling fan de oardering ynsake de merkejilden. 11. Utstel ta ynfiering fan in gratifikaesjeregeling. 12. Utstel ta it wizigjen fan de rjochtsposysjeregeling fan de brânwacht. 13. Utstel ta it wizigjen fan de beleaningsoardering. 14. Utstel ta it forkeapjen fan in oerbliuwent streek groun oan de wei Stiens - Froubuorren oan de Urven J.S. Boelstra 15. Utstel ta it nimmen fan forkearsmaetregels yn forban mei de wykmerke. 16. Bigreatingswijzigingen 79/56 79/57 79/58 79/59 79/60 79/61 79/62 79/63 79/64 79/65 79/66 79/67 79/68 79/69 Op de siktary lizze de stikken, foar safier ré, foar de leden fan de rie op bisjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 1