Agendapunt: 2 Voorstel: 79/56 Onderwerp Ingekomen stuKKen en mededelingen Aan de gemeonteraad Sedert de vorige vergadering hebben wij de navolgende stukken ontvangen terwijl wij u tenslotte een aantal mededelingen hebben te doen. 1Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten: a. het raadsbesluit dd. 22 februari 1979, nr. 79/27 inzake vaststelling van de verordening tôt wijziging van de regelen met betrekking tôt de contrôle op de met geldelijk beheer en met boekhouding belaste ambtenaren, alsmede het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekeningen. b. het raadsbesluit dd. 29 maart 1979, nr. 79/47 inzake aanwijzing als tak van dienst van het verzorgingstehuis voor bejaarden Skilhiem te Stiens en vast stelling van een verordening op het financieel beheer daarvoor. c. wijziging gemeentebegroting dienstjaar 1978, nr. 77 raadsbesluit dd. 28 september 1978 inzake overname Pyter Jurjenshôf met woningen door de gemeente 2Van Gedeputeerde Staten ontvangen verklaringen van geen bezwaar: a. inzake raadsbesluit dd. 25 januari 1979, nr. 79/5 m.b.t. trenduitkering aan het gemeentepersoneel b. inzake raadsbesluit dd. 22 februari 1979, nr. 79/25 m.b.t. wijziging verordening Algemeen Ambtenarenreglement c. inzake raadsbesluit dd. 22 februari 1979, nr. 79/21 m.b.t. aanschaffing biljart voor de bejaardensociëteit te Stiens. 3. Overzicht van de arbeidsmarktsituatie per ultimo februari 1979. 4. Conclusie van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regio Leeuwarden gehouden op 12 maart 1979. 5. Notulen van de vergadering van de Kulturele Raad gehouden op dinsdag 27 februari 1979. 6. Overzicht bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Friesland over 1978. 7. Kort verslag gladheidsbestrijding en sneeuwruimen in de période 14/2 tôt en met 18/2 1979. 8. Schrijven van het Ministerie van Kultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk inzake personeelsinformatie bibliotheekwerk. 9. Schrijven van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake aanwijzing Jelsum tôt beschermd dorpsgezicht 10. Schrijven van de fraktie van de Partij van de Arbeid inzake bestemming woningen Hege Hearewei te Stiens en ons antwoord. hierop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 21