- 2 - 11. Gebundelde inspraakresultaten van de maatschappelijke organisaties en in- stellingen op de nota Alternatieven en de reakties van de gemeentebesturen toegezonden door de provincie. 12. Schrijven Centrale Bibliotheekdienst inzake personeelssituatie 12a. Landschapskrant van de Heide-Mij. 13. Voorts delen wlj u mede dat in 2 gevallen uitvoering is gegeven aan het raads- besluit tôt het garanderen van rente en aflossing hypothécaire leningen voor reeds eerder bewoonde woningen, te weten: a. de heer J.Veenstra te Stiens voor de woning Brédyk 8 te Cornjum. b. de heer H.v.d.Mark te Dokkum voor de woning Lege Hearewei 18 te Stiens. 14. Tevens delen wij u mede dat in 1 geval uitvoering is gegeven aan het raadsbe- sluit tôt het garanderen van rente en aflossing hypothécaire leningen voor niet eerder bewoonde woningen te weten: a. de heer W.TimmermanË te Leeuwarden voor een woning aan de Perzenstrjitte te Stiens. 15. Tevens delen wij u mede dat de navolgende terreinen zijn verkocht aan: a. de heer W.Timmermans te beeuwarden een bouwterrein aan de Perzenstrjitte te Stiens. b. de heer H.A.Polstra te Stiens een strook grond ten noord-westen van de Felixwei te Stiens. Wij stellen u voor de nrs. 1 t/m 15 voor kennisgeving aan te nemen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. JP.v.d.Kooi H.Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 23