Agendapunt: 3 Voorstel: 79/57 Stiens, 3 april 1979. Onderwerp Verkoop woning Lege Hearewei 20 te Stiens en kapitaalsverstrekking Skilhiem. Aan de gemeenteraad In verband met de ingebruikneming van het nieuwe verzorgingstehuis voor bejaarden "Skilhiem", alhier, werd het Pyter Jurjenshof alszodanig buiten gebruik gesteld en ging dat bejaardentehuis met de bijbehorende bezittingen in eigendom over naar de gemeente. Tôt deze bijbehorende eigendommen behoren ook de woningen Lege Hearewei 16, alhier (voorheen bewoond door de directrice van het Pyter Jurjenshof) en Lege Hearewei 20, alhier, (bewoond door een drietal employé's van het Skilhiem). Daar de woningen voor de algemene dienst der gemeente van weinig nut zijn, inzonderheid de woning Lege Hearewei 20, die bewoond is - heeft make- laardij Faber te Leeuwarden laatstgenoemde woning als vrij te aanvaarden getaxeerd op f 75.000,--. Wij hebben het bestuur van het Skilhiem ver- zocht ons mede te delen of men voor die prijs gading maakte naar deze woning teneinde deze voor huisvesting van het personeel te behouden. Het bestuur van het Skilhiem heeft hierop positief gereageerd. Aangezien het verzorgingstehuis "Skilhiem" een tak van dienst is van de gemeente blijft de woning in feite in eigendom bij de gemeente. Wel komen de baten en lasten van de woning alsdan niet meer ten bate en tén làste vàn dé algemene dienst der gemeen'te' maar ten bate of teh laste van de éxploitatie van het Skilhiem. Daar de behoefte aan woonruimte voor personeel bij het Skilhiem voorlopig wel aanwezig zal blijven komt het ons reëel voor de woning in te brengen bij het Skilhiem voor de getaxeerde prijs van f 75.000,--. Tegenover de lasten (onderhoud, verzekering, belastingen, etc.). die het eigendom van de woning voor het Skilhiem met zich brengen staat het vervallen van de aan de gemeente verschuldigde huur ad f 3.132,-- per jaar. De inbreng van de woning bij het Skilhiem zou kunnen ingaan per 1 juli 1979. Aangezien de woning in eigendom blijft bij de gemeente is geen notariale overdrachtsacte benodigd. Het Skilhiem zal voor genoemde transactie een kapitaalsverstrekking ad 75.000,-- van de gemeente moeten ontvangen teneinde de kostprijs aan de algemene dienst te kunnen voldoen. Volgens de huidige condities op de kapitaalmarkt dient hiervoor een rente in rekening te worden gebracht van 9%. Daar de woning in het begin der dertiger jaren is gebouwd zou de maxi male afschrijvingstermijn 25 jaren dienen te bedragen. Op annuiteitsbasis zal het"Skilhiem" dan jaarlijks aan de gemeente verschuldigd zijn: 10,181% van f 75.000,-- f 7.635,75. Wij stellen u voor aldus te besluiten door de vaststelling van bijgaand concept-besluit. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester, J.P.van der Kooi. H.Boschma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 25