No. 79/57 De raad der gemeente Leeuwarderadeel Overwegende, dat bij de ingebruikneming van het verzorgingstehuis "Skilhiem" het voormalige bejaardentehuis "Pyter Jurjensh3f" met de bijbehorende bezittingen in eigendom is overgegaan naar de gemeente; dat tôt de overgenomen bezittingen ook behoort de woning Lege Hearewei 20 te Stiens, bewoond door een drietal personeelsleden van het"Skilhiem"j dat de verkoopwaarde van de woning» vrij te aanvaarden, is getaxeerd op f 75.000,--; dat het bestuur van het verzorgingstehuis "Skilhiem" heeft medegedeeld er prijs op te stellen dat de woning ter beschikking van het "Skilhiem" wordt gesteld ten behoeve van de huisvesting van het personeel; dat de prijs ad f 75.000,-- geen bezwaren oplevert voor de exploitatie van het "Skilhiem"; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 1979; b e s 1 u i t a. de woning Lege Hearewei 20 te Stiens tegen de prijs van 75.000, uit de algemene dienst te nemen en in te brengen bij het verzorgings tehuis "Skilhiem". b. te bepalen dat de inbreng zal plaats vinden ingaande 1 juli 1979. c. aan het "Skilhiem" een kapitaalsverstrekking ad f 75.000,-- op annui- teitsbasis te verlenen tegen een rentevoet van 9% en met een loop- tijd van 25 jaren. Aldus vastg^steld door de raad voornoemd in zijn openb^e vergadering van 26 april 1979 de secr'etaris, jde—voorzitter. [H.Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 27