Agendapunt 4 Voorstel 79/58 Onderwerp: Stiens, 17 april 1979. Districtsgezondheidsdienst Regio Leeuwarden. Aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 27 oktober 1977 werd door u van gedachten gewisseld over de inhoud van een door de Commissie voor de Gezondheidszorg uitgebracht advies met een daarbij behorend rapport inzake de samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg in de Regio Leeuwarden. U besloot toen in principe in te stemmen met de vorming van een districts gezondheidsdienst, zulks onder het voorbehoud, dat nog geen uitspraak werd gedaan omtrent het in te brengen pakket van taken en onder het voorbehoud van het voortbestaan van de Regio na 1 januari 1979. Als in te brengen taken werden toen o.m. genoemd de schoolartsendienstde school- tandverzorgingde indicatiecommissie ex art. 6j van de Wet op de Bejaarden- oorden en de keuringen. De ontwikkeling van de instelling van een districtsgezondheidsdienst is thans in een dusdanig stadium van voorbereiding gekomen, dat het dagelijks bestuur heeft gevraagd om een voorlopige reactie op een door de Regioraad genomen beslissing tôt het instellen van een dergelijke dienst. Een exemplaar van het betreffend schrijven met de daarbij behorende nota d.d. 19 februari 1979 voegen wij hierbij De notulen van de vergadering van de Regioraad van 13 maart 1979 zijn u reeds op 29 maart 1979 toegezonden. In de betreffende nota wordt uitvoerig ingegaan op de inhoud van het principe- voorstel van het dagelijks bestuur van de Regio, terwijl blijkens het u toe gezonden verslag in de vergadering van de Regioraad uitvoerig van gedachten is gewisseld over onderdelen als het takenpakket en de kostenverdeling. Kortheidshalve mogen wij u naar de inhoud van het rapport en naar de notulen van de betreffende vergadering verwijzen. Met de instelling van een districtsgezondheidsdienst op de wijze als omschre- ven in de meergenoemde notakunnen wij ons in principe verenigen. Er van uitgaande, dat de openbare gezondheidszorg een overheidstaak op gemeentelijk niveau is en vooralsnog dient te blijven, zijn wij met het dage lijks bestuur van de regio van mening, dat voor een betere en meer gecoordineerde dienstverlening op het terrein van de openbare gezondheidszorg de instelling van een districtsgezondheidsdienst de aangewezen oplossing is. Omvang takenpakket, kosten en fasering. Wat de omvang van hettakenpakket betreft staan wij thans op het standpunt, dat het, niet alleen vanwege de collectiviteitsgedachte, maar ook om praktische redenen,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 29