noodzakelijk is dat bij de districktsgezondheidsdienst de taken worden inge bracht, als in de nota van het d.b. omschreven. In dit verband mogen wij wijzen op een in voorbereiding zijnde wet op grond waarvan de gemeenten zullen kunnen worden verplicht mee te doen aan een districtsgezondheidsdienstmet een voorgeschreven minimumtakenpakketwelke zeer waarschijnlijk zwaarder zal zijn, dan het in de nota omschreven pakket. Verder zou naar onze mening de schoollogopedie, welke inmiddels tôt de taak van de schoolartsendienst Franeker behoort, nog aan het takenpakket kunnen worden toegevoegd. Rekening zal ook moeten worden gehouden met nog na 1 januari 1980 doorgaande verplichtingen, voortvloeiende uit aangegane contracten met huisartsen, voor b.v. inentingen of anderszins. Voor die onderdelen zal de taak van de d.g.d. pas kunnen ingaan na de datum, waarop deze contracten eindigen. Met zowel het kostenbedrag dat uit deze voorziening voortvloeit als met de opzet van de kostenverdeling hebben wij enige moeite gehad. Uit de stukken zal u blijken, dat de kosten per inwoner - m.u.v. Leeuwarden na vermindering van de rijksbijdrage voor de jeugdzorg oplopen van netto f 4,65 in 1980 tôt netto 7,94 in 1987 (gebaseerd op het loon- en prijspeil in 1980). In de begroting 1979 van onze gemeente is voor gezondheidszorg opgenomen voor: netto kosten schoolartsendienst 0,65 kosten indicatiecommissie 1 50 overige kosten alg. gezondheidszorg (geschat) 0,25 f 2,40 Blijkens de globale begroting van de districktsgezondheidsdienst wordt het bedrag per inwoner voor de indicatie-commissie voor 1980 geraamd op 2,06, zodat voor de vergelijkbaarheid het bedrag van 2,40 met het verschil, zijnde 0,56 tôt 2,96 moet worden verhoogd. Zonder rekening te houden met prijsstijgingen voor de andere onderdelen betekent deelname aan de districtsgezondheidsdienst voor 1980 een kosten- stijging van afgerond 1,70 per inwoner. Dit bedrag loopt in zeven jaar geleidelijk op tôt een meerdere uitgaaf van i 5,per inwoner. Uit de stukken zal u blijken, dat omtrent de kostenverdeling uitvoerig van gedachten is gewisseld. Op de laatste alinéa van pagina 6 van de nota wordt o.m. gesteld, dat Leeuwarden t.o.v. de aidere gemeenten geen uitzonderingspositie inneemtomdat de hogere algemene uitkering per inwoner, die Leeuwarden uit het gemeentefonds ontvangt, niet aanwijsbaar zijn bedoeld voor het onderdeel openbare gezondheidszorg. In de notulen wordt hierop nader ingegaan, terwijl in een bijlage een overzicht van nadelige saldi van de diverse hoofdstukken van de gemeentebegroting is gegeven, ingedeeld naar bepaalde aantallen inwoners, op grond waarvan de

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 31