uitkeringen per inwoner uit het gemeentefonds zijn vastgesteld voor de diverse gemeenteklassen. Met de stelling dat deze kosten niet aanwijsbaar zijn bedoeld voor het onder- deel openbare gezondheidszorg zijn wij het eens. Wij stellen daar echter tegen over, dat de kosten van de gezondheidszorg zeker van invloed zijn geweest bij de aanvankelijke vaststelling van de bedragen per inwoner. De juistheid van deze zienswijze is door een van de medewerkers van de Raadvoorde Gemeentefinanciën tegenover de gemeentesecretaris erkend. Teneinde uit dit probleem te komen verdient het naar onze mening aanbeveling gedurende de eerste jaren na de start van de gezondheidsdienst, ondanks de daaraan verbonden bezwaren en kosten, over te gaan tôt tijdschrijven, zodat een juist inzicht kan worden verkregen in de afname van de diensten door de diverse gemeenten. Aan de hand van de uitkomsten daarvan moet het mogelijk zijn tôt een aanvaard- bare kostenverdeling te komen. Dit houdt in, dat naar ons oordeel kan worden gestart met een gefaseerde kosten verdeling als in het voorstel omschreven, terwijl na enkele jaren aan de hand van de uitkomsten van het tijdschrijven deze verdeling eventueel opnieuw zal moeten worden bezien. Tenslotte achten wij het gewenst van deze gelegenheid gebruik te maken de vestiging van een steunpunt van de districtsgezondheidsdienst in onze gemeente te bepleiten. Wij zijn van oordeel, dat de vestiging van een dergelijk steunpunt min of meer als een zekere continuering zou kunnen worden beschouwd van de aanwezigheid van een steunpunt van de schoolartsendienst in onze gemeente. Wij stellen u voor in principe in te stemmen met de instelling van een districts gezondheidsdienst op basis van de uitgangspunten als in de door de Regioraad geaccepteerde nota van het dagelijks bestuur d.d. 19 februari 1979 omschreven onder restrictie van de hiervoor genoemde opmerkingen en hiervan de regioraad in kennis te stellen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 33