Regio Leeuwarden N G E i< O M E N 2 0 (SB 1S79 7 n^î 1973 JrS r Aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw brief van OnderwerpDistrictsgezondheidsdienst Leeuwarden, 15 maart 1979. In zijn vergadering van 13 maart 1979 heeft de Regioraad het hierbij gaande principe-voorstél betreffende de totstand- koming van een Districtsgezondheidsdienst voor de Regio Leeu warden besproken. De Regioraad stemde in met het onder paragraaf 8 van de nota geforjimuleerde voorstel. Het streven van de Regioraad is er derhalve op gericht om op 1 januari 1980 te starten met een Districtsgezondheids dienst op basis van hec in paragraaf 3 vermelde takenpakket en met inachtneming van de in paragraaf 5 voorgestelde kosten- verdeling. Ter verduidelijking van de procédure van besluitvorming delen wij U nog mee, dat na de principe-uitspraken van de gemeenteraden de thans voorliggende principe-uitspraak van de Regioraad mede aan de hand van de gemeentelijke reacties nader zal worcen uitgewerkt teneinde de Regioraad in de gelegenheid te stellen in zijn vergadering van 12 juni 1979 een eindadvies aan de gemeenteraden vast te stellen. In de rnaanden daarna zullen de raden in de gelegenheid worden gesteld zich definitief over de totstandkoming van een Dis trictsgezondheidsdienst uit te spreken, waarna bij een positief besluit van de raden de Regioraad begin december van dit jaar de betreffende bestuursbesluiten kan nemen. Bijlagen /r S\ Secretariaat: stadhuis, Leeuwarden Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon: 05100-40222 Ons kenmerk O K K c s voor 'f-1 j gr»v;n 2 »P afwiR n s* i* ~on j

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 35