-2- In de vergadering van de Regioraad van 13 maart 1979 is uit- voerig van gedachten gewisseld over de inhoud van het principe- voorstel. Met name de taken, de kosten en de kostenverdeling kwamen daarbij aan de orde. Ter nadere toelichting op het voorstel willen wij gaarne verwijzen naar het verslag van de discussie in de Regioraad, dat wij U zo spoedig mogelijk zullen nazenden. In verband met de voorbereiding van de besluitvorming door de Regioraad in zijn vergadering van 12 juni 1979 is het noodza- kelijk, dat de Commissie voor de gezondheidszorg en ons bestuur uiterlijk 1 mei 1979 over Uw voorlopige reactie beschikken. Gaarne verzoeken wij U ons Uw principe-besluit vôôr die datum te doen toekomen. Het dagelijks bestuur van de Regio Leeuwarden, Voorzitter Bijlagen: 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 36