- 2 - door specialisatie van de betrokken artsen. In dit verband zij er b.v. op gewezen, dat alleen een combinatie van de taken algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en bejaardenzorg een werke- lijk samenhangend beleid mogelijk maakt. Het wetsontwerp voorzieningen gezondheidszorg (ontwerp van wet, houdende regelen ter bevordering van een doelmatig stelsel van voorzieningen voor gezondheidszorg) wil dan ook, voortbouwend op de Structuurnota gezondheidszorg van Staatssecretaris Hendrikckx uit 1974, bereiken, dat in Nederland een net van districtsgezondheidsdiensten tôt stand komt, zodanig,dat elke gemeente bij een dergelijke dienst is aangesloten (artikel 33 e.v.). De Comrnissie concludeerdevooral op grond van de financiële enquête dat een districtsgezondheidsdienst met het oog op de grote kosten- verschillen, op korte termijn geen reële mogelijkheid was. Gezien de voordelen die een districtsgezondheidsdienst (d.g.d.)op zich heeft te bieden, stelde de Comrnissie evenwel tegelijk vast, dat op langere termijn en met een zekere fasering in de ontwikkeling van het taxenpakket een d.g.d. niettemin tôt stand zou moeten worden gebracht Op grond van deze overwegingen. besloot de Regioraad in zijn vergadering van 21 juni 19 77 de gemeenten te benaderen voor een prinice-uitspraakUitgangspunt bij de vraagstelling was een d.g.d. met een minimum-takenpakketovereenkomstig het wetsontwerp voorzieningen gezondheidszorg, aangevuld met de taken jeugdgezondheidszorg en bejaardenzorg. Ingevolge hetbepaalde in artikel 34 van het wetsontwerp houdt dit minimum-takenpakket in: a. het verzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens uit hun gebied; b. het bestrijden van infectieziekten c. het verrichten van sanitaire contrôle en andere technisch- hygiënische zorg; d. het bevorderen van maatregelen op het gebied van de hygiëne en psycho-hygiëne e. het adviseren aan het provinciaal bestuur en aan besturen van gemeenten over de uitvoering van taken op grond van nadere wetten. Dé deelnemende gemeenten kregen het verzoek zich vôôr 1 januari 1978 in principe uit te spreken over een régionale gezondheidsdienst op basis van bovengenoemd takenpakket. Het betreffende voorstel met kostenberekening is voor U ter inzage gelegd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 38