2. Regionalisatie schoolartsendiensten Eind 1976 verscheen het rapport "Schoolartsendiensten in Friesland" van de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid in Friesland. In het rapport stelt de Inspecteur voor om de schoolartsendiensten in Friesland te gaan herverkavelen en wel zodanig, dat in Friesland régionale schoolartsendiensten zouden worden gevormd, die qua begren- zing zouden zijn afgestemd op de regiogrenzen. In Uw vergadering van 21 juni 1977 besloot U aan de deelnemende gemeenten mee te delen? dat U het rapport kon onderschrijvenOok de gemeentebesturen reageerden positief op het rapport. In verband met de regionalisatieaspecten van de herverkaveling van de school artsendiensten en opdat bij een herindeling geen leerlingen zonder toezicht zouden komen, dan wel personeel niet zonder dienstverband zou komen te zitten, vroeg de Geneeskundig Inspecteur het bestuur van de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de regie van deze herindeling op zich te nemen. In verband hiermee organiseerde het afdelingsbestuur op 11 november 1977 een gesprek met de Geneeskundig Inspecteur en vertégenwoordigers van de bestuurlijke samenwerkingsverbanden in onze provincie. In dit gesprek bleek, dat zich bij een herindeling van de schoolartsendiensten op de leest van de bestuurlijke regio's slechts in twee regio's problemen zouden voordoen te weten in Zuidwest Friesland en in onze Regio. De problemen in onze Regio zijn: - de gemeenschappelijke regeling voor de schoolartsendienst Franeker loopt op 31 december 1979 afzodat per 1 januari 1980. een op de regiogrenzen afgestemde regeling tôt stand moet zijn gebracht. Bij deze dienst zijn de volgende gemeenten aangesloten: Ameland, Baarderadeel, Barradeel, het Bildt, FerwerderadeelFraneker, FranekeradeelHarlingen, HennaarderadeelLeeuwarderadeelMenal- dumadeel en Wonseradeel; - de gemeenten Hennaarderadeel en Wonseradeel, die in de dienst Franeker deelnemen, hebben voor intergemeentelijke samenwerking. gekozen voor het Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland. De gemeente Ameland heeft gekozen voor samenwerking binnen de- Regio Noord-Oost Friesland;' - de gemeente Idaarheradeel neemt deel aan de schoolartsendienst Haskerland. Zij heeft de samenwerking inmiddels opgezegd en deze Gindigt op 31 juli 1979? zodat ook voor deze gemeente een tijdexijke oplossing moet worden gezocht. Als voorlopige oplossing is gekozen voor dienstverlening vanuit de schoolartsendienst Leeuwarden; - de gemeenten Terschelling en Vlieland hebben zich uitgesproken tegen het wijzigen van de bestaande situatie op het gebied van de school-

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 39