artsendiensten. Zij staan, mocht er een d.g.d. in onze regio tôt stand komen, samenwerking met deze dienst op contractbasis voor; de schoolartsendienst Leeuwarden is ondergebracht bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst van Leeuwarden. In verband met deze problemen verzocht het bestuur van de afdeling Friesland van de V.N.G. ons een gesprek met de in onze Regio betrokkenen te beleggenDit gesprek had plaats op 3 februari 1978. De aanwezigen stondi positief tegenover een schoolartsendienst op de leest van onze Regio. In het overleg met Zuidwest Friesland, de Inspectie en de V.N.G. werd afgesproken, dat zou worden gestreefd naar invoering per 1 januari 1979- Dit laatste was niet haalbaar, zodat later een uiterste ingangsdatum is voorgesteld van 1 augustus 1979. Wi j verwijzen naar de brief van de Geneenskundig Inspecteur van 27 oktober 1978, die voor U ter inzage is gelegd. In het vervolg van deze nota zal blijken, dat wij de voorkeur geven aan invoering per 1 januari 1980. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden waren alleen bereid het inbrengen van de schoolartsendienst Leeuwarden in de Regio te bevorderen onder de voorwaarde, dat er een districtsgezondheidsdienst tôt stand zou komen. Deze voorwaarde wordt gesteld, daar de G.G.D. door een ont- koppeling van de schoolartsendienst - de bedrijfsgeneeskundige dienst en de indicatiecommissie zijn reeds ontkoppeld - te zeer zou worden uitgehold om nog als dienst goed en zelfstandig te kunnen functioneren. Principe-besluit d.g.d. en takenpakket. De reacties van de gemeenteraden op het onder 1 bedoelde voorstel waren positief. Aile raden spraken zich in principe uit voor de vorming van een districtsgezondheidsdienst. Over de invulling van een dergelijke dienst werd inhoudelijk verschillend geoordeeld. Verwezen zij naar de ter inzage gelegde reacties. De vraag deed zich daarom voor hoe binnen onze Regio de besluitvorming omtrent het opzetten van een d.g.d./schoolartsendienst. op gang gebracht moest. worden. Gelet op- de reacties en ervaringen in het verleden leek het weinig zinvol een cyclus van uitgebreide nota's en reacties daarop te starten. Daarom werd besloten, dat een delegatie van de Commissie voor de gezondheidszorg een bezoek aan de Collèges van Burgemeester en Wethouders zou brengen om te overleggen in welke vorm een districtsgezondheidsdienst voor de gemeenten aanvaardbaar zou kunnen zijn. Deze gesprekken werden gevoerd in de période van 13 april tôt en met 9 juni 1978.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 40