- 5 - Aan de Collèges legde de delegatie de volgende vraagstelling voor: "Niet iedere gemeente rekent reeds ailes tôt haar taak, hetgeen het ontwerp van Wet voorzieningen gezondheidszorg (uitgangspunt voor het verzoek om een principe-uitspraak) als takenpakket voor een G.G.D. ziet. Welke taken verricht de G.G.D. Leeuwarden thans reeds voor de andere regiogemeenten en zijn de Collèges bereid te bevorderen, dat die taken in een d.g.d. worden gebracht? Welke andere taken, waarin op een andere wijze wordt voorzien, willen en kunnen (in verband met lokale situaties) de gbmeenten eventueel inbrengen?" Het ging er derhalve om een pakket naar behoefte samen te stellen. Uit de gesprekken met de Collèges bleek (het ging om de bereidheid tôt het doen van voorstellen aan de gemeenteraden)dat de volgende taken bij een d.g.d. ingebracht zouden kunnen worden (de volgorde is willekeurig) 1. de taken, die de G.G.D. Leeuwarden thans op contractbasis reeds voor de gemeenten verricht; 2. de schoolartsendienst 3. de indicatiecommissie A. advisering ten behoeve van de sociale diensten; 5. medische advisering in het algemeen, dat wil zeggen ten aanzien van nota's, rapporten, maatregelen e.d.; 6. allerlei soorten keuringen (de inbreng zal soms afhangen van afspraken met plaatselijke huisartsen) 7. bedrijfsgeneeskundige dienst-functie 8. contrôle gemeentepersoneel 9. advisering omtrent het project gezondheidsvoorlichting en -opvoe- ding van de provincie; 10. gedeeltelijke uitvoering van de Wet op de lijkbezorging; 11. inentingen (hangt mee af van met plaatselijke huisartsen gemaakte afspraken) 12. bestrijding van hoofdluis; 13. uitvoering Krankzinnigenwet 14. parkeerontheffingen invaliden; 15. advisering e.d. met betrekking tôt de huisvestingsproblematiek van bejaarden. De verslaglegging van de gesprekken is voor U ter inzage gelegd. Het minimum pakket van het wetsontwerp voorzieningen gezondheidszorg dat alleen betrekking heeft op de algemene gezondheidszorg, was uit gangspunt voor de gehouden enquête. Geconstateerd kan worden, dat de door de Collèges aangegeven punt.en meer inhouden dan het minimumpakket en aansluiten bij het takenpakket van de G.G.D. Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 41