- 6- 4Voorlopige conclusies. Wij zijn van cordeel, dat de uitkomsten van het in het bovenstaande beschreven overleg een basis vormen voor overeenstemming over de vorming van een d.g.d. voor de Regio Leeuwarden. Wij menen, dat de besluitvorming thans op gang moet worden gebracht, wil een d.g.d. op 1 januari 1980 van start kunnen gaan. Ons standpunt is, dat een d.g.d. op basis van genoemde 15 taken voor het gebied van de Regio goed zal kunnen functionerenwaarbij wi wat betreft de bedrijfsgeneeskunde aantekenen, dat de d.g.d. deze taak niet in het dienstenpakket kan opnemen in verband met het lidmaatschap van Leeuwarden van de Stichting B.G.D.-Friesland. Dit neemt niet weg, dat de gemeenten die niet in de B.G.D.-Friesland participeren op basis van dienstverlening wel be- paalde B.G.D.-taken door de d.g.d. kunnen laten uitvoeren.Wij stellen dan 00k voor de principe-overeenstemming nu verder gestalte te geven. 5. Kosten en fasering. Aangezien de d.g.d. in 1980 van start zou kunnen gaan, is een begroting opge- steld op basis van het veronderstelde loon- en prijspeil in dat jaar. Als uit gangspunt voor de kostenberekening is genomen het onder 3 en A beschreven pakket van 14 taken. Er wordt op gerekend, dat de huidige personele bezetting van de G.G.D. van Leeuwarden tengevolge van de toename van de werkzaamheden z, moeten worden uitgebreid en dat er behoefte kan zijn aan de inrichting van ec of enkele ondersteuningspunten Voor een specificatie van de totale lasten, die hiermee zijn gemoeid wordt ve wezen naar de hierbijgaande globale begroting van de d.g.d. voor 1980 met bi; lagen. De bijdrage per inwoner van aile 11 gemeenten is begroot op 13,50. I bedrag kan worden verminderd met de rijksvergoeding in de kosten voor jeugd- gezondheidszorg (f5,55)zodat de d.g.d. per saldo f 7,94 per inwoner kost. Indien aile gemeenten hetzelfde takenpakket van de d.g.d. als Leeuwarden van haar G.G.D. zouden afnemen, zou een verdeling van de totale kosten d.m.v. een bedrag per inwoner van aile 11 deelnemende gemeenten de juiste verdeelsleutel zijn. Leeuwarden neemt hierin ten opzichte van de overige gemeenten geen uit- zonderingspositie in,daar de hogere algemene bijdrage die Leeuwarden uit het g. meentefonds ontvangt niet aanwijsbaar zijn bedoeld voor het onderdeel openbare gezondheidszorg. Voor de overige gemeenten laat een gelijke verdeelsleutel in ieder geval nog enige jaren op zich wachten, wanneer wordt veronderstelddat deze gemeenten gedurende een zekere période naar de eindsituatie en de daarmee samenhangende financiële lasten zullen moeten toegroeien. Van een dergelijke v onderstelling willen wij graag uitgaan, daar de financiële stap voor een aant;- gemeenten anders vrij zeker te groot zal zijn. In eerste instantie is onderzo of een dergelijke fasering zou kunnen worden ingebouwd door in eerste instant

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 42