de betreffendè gemeenten minder taken "af te laten nemen" dan het totale pakket Hiervan uitgaande zal er derhalve sprake moeten zijn van een overgangsfase waarin de gemeenten wel deelnemen aan een d.g.d. maar nog niet allemaal het gehele pakket afnemen. De duur van de overgangsperiode ware te stellen op 7 jaar. Naar onze mening is het redelijk, dat de in een d.g.d. deelnemende gemeenten in een dergelijke overgangsfase wel een deel van de overheadkosten van deze dienst voor haar rekening nemen. Deze overheadkosten hebben niet alleen betrekking op de G.G.D. van Leeuwarden, maar ook op het eerder genoemde ondersteuningspunt buiten Leeuwarden. Er zijn verschillende systemen denkbaar voor het berekenen van de kosten per afzonderlijke gemeente gedurende de overgangsfase. De meeste systemen hebben het nadeel, dat vooraf niet te berekenen is welke de kosten per onderdeel en per gemeente zullen zijn. Voor berekening achteraf is tijdschrijven noodzakelijk, hetgeen zeer tijdrovend en daarmee zeer kostbaar is. Het meest eenvoudige systeemis het kiezen voor een startbedrag, dat jaarlijks met een vast bedrag wordt verhoogd en dat tenslotte uitmondt in een voor iedere gemeente gelijk bedrag per inwoner. Het systeem van het gedurende een overgangsperiode nog niet afnemen van aile taken van de d.g.d. heeft echter het nadeel, dat verschillende gemeenten verschillende diensten kunnen afnemen, terwijl dat niet zicht- baar wordt in de bijdrage. Bovendien maken de taken, die tôt het pakket behoren, dat ons inziens in ieder geval zal moeten worden afgenomen, jeugdgezondheidszorg en régionale indicatiecommissie, tesamen met het toe te rekenen gedeelte van de overheadkosten een zodanig deel uit van het totale kostenbedrag, dat de marge tussen het minimum- en het toale takenpakket relatief klein blijft. In verband hiermee en op aandrag van de Commissie voor de gezondheids- zorg hebben wij onderzocht op welke wijze een fasering in de kosten kan worden aangebracht, terwijl aile gemeenten toch het volledige takenpakket afnemen. In de gesprekken met de Collèges van burgemeester en wethouders is omtrent de kostenverdeling reeds gesproken over een systeem, waarbij in het begin een groot deel van de over-- headkostendie thans geheel voor rekening van Leeuwarden zijn, voor rekening van deze gemeente blijven en dat de overige gemeenten steeds meer daarvan zouden overnemen. Ook wanneer aile gemeenten het volledige takenpakket zouden afnemen is deze fasering in kosten mogelijk door de bijdrage van Leeuwarden, gebaseerd op de kosten van de G.G.D. van deze gemeente en

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 43