zal kunnen deelnemen. De kostenverrekening gaat hiervan uit. Beheersvorm. Indien de raden der gemeenten besluiten de openbare gezondheidszorg onder te brengen in een d.g.d. zijn verschillende samenwerkings- en beheersvormen denkbaar. Uit democratisch/bestuurlijk oogpunt verdient het naar het ons voorkomt aanbeveling, dat de d.g.d. ingebed wordt in de gemeenschappelijke regeling voor onze Regio. Voor het beheer zou een Commissie als bedoeld in artikel 61 e.v. van de gemeentewet ingesteld kunnen worden. Wij zullen terzake nog nadere, uitgewerkte voorstellen aan U doen. Logopedie In het vorenstaande is geen aandacht geschonken aan de logopedie. In de enquêtes en de gespreksronde met de Collèges heeft zij eveneens geen roi gespeeld. Bij brief van 27 juli 1977 richtte de Commissie schoolartsendienst Franeker zich tôt ons met het verzoek te onderzoeken of er bij de deelnemende gemeenten behoefte aan schoollogopedie zou bestaan en hoe deze geregeld zou moeten wordenAangezien ons te weinig gegevens over de logopedie ter beschikking stonden, diende naar onze mening eerst nader informatie te worden afgewacht. Bij brief van 12 oktober 1978 heeft het dagelijks bestuur van de schoolartsendienst Franeker ons gevraagd, of schoollogopedie ook in het pakket van de d.g.d. zal worden opgencmen. De beantwoording van deze vraag hangt in de eerste plaats af van de reacties van de gemeentebesturen op de vraag van de schoolartsendienst, of zij bereid zijn medewerking te verlenen bij het maken van een begin met logopedische hulp en of zij er mee instemmen deze tijdelijk onder te brengen bij de dienst Franeker. Wanneer de schoollogopedie tôt de taak van de Schoolartsendienst Franeker c.a. zou gaan behoren, dient nader te worden onderzocht of bjj inbreng van deze dienst in de d.g.d. de logopedie als taak van de d.g.d. kan worden overgenoinen dan wel tôt de dienstverlening van een gemeenschappelijke onderwijsbegeleidingsdienst zal moeten be'nore Wij hebben de Schoolartsendienst Franeker c.a. dienaangaande bericht, dat deze vraag op dit moment nog niet kan worden beantwoord. In het eerste geval zal het hiervoor door de dienst Franeker aan te stellen personeel bij inbreng van de dienst in de d.g.d. worden overgenomen. Itt het andere geval zal overheveling naar de in regionaal verband

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 45