- 10 - functionerende schoolbegeleiding noodzakelijk zijn. Wij hebben de Schoolartsendienst wel toegezegd, dat, wanneer dit punt op het moment van inbreng van deze dienst in de d.g.d. nog niet is opgelost, het logopedisch personeel niettemin in dienst van de d.g.d. kan treden, zodat de rechtspositie van dit personeel niet in gevaar komt. Wij wijzen er op, dat indien de schoollogopedie in het pakket van de d.g.d. wordt opgenomen en twee logopedisten zouden worden aangesteld, de totale kosten van de d.g.d. met f 0,65 per inwoner worden verhoogd 8. Procédure en voorstel. De besluitvorming omtrent deze aangelegenheid eist een goed overleg met de geraeenten. Daarvoor moet ruim tijd genomen worden. Gedacht wordt aan een période van 6-8 maanden. De eventuele continuering van de gemeentelijke samenwerking in Regioverband is niet vôôr 1 december 1979 een feit. Op grond van bovenstaande overwegingen komt het ons wenselijk voor als startdatum voor de d.g.d. 1 januari 1980 te kiezen. Deze datum valt samen met het tijdstip tôt waarop Gedeputeerde Staten de gemeenschappelijke regeling voor de schoolartsendienst Franeker goed- keuring hebben verleend. Aangezien de schoolartsendienst een wezenlijk onderdeel is van de d.g.d. kan aan het verzoek van de Geneeskundig Inspecteur om voor dit onderdeel te kiezen voor inwerking treden op 1 augustus 1979 helaas niet worden tegemoetgekomen Teneinde de besluitvorming tijdig op gang te brengen geven wij U in overweging U uit te spreken over het instellen van een districts- gezondheidsdienst op basis van bovengenoemde uitgangspunten-en de gemeen raden te vragen hiernee in principe in te stemmen. In Uw volgende vergati zullen wij dan de uitgangspunten nader uitwerken in een ontwerp-voorstel overdracht van taken en bevoegdheden door de deelnemende gemeenten. Tever, zullen wij U dan uitgewerkte voorstellen met betrekking tôt het bestuurli financieel beheer van de districtsgezondheidsdienst voorleggen, welke met advies aan de gemeenten om tôt deze overdracht te besluiten, kunnen wordet neegezonden Het dagelijks bestuur van VERGADERING VAN DE REGIORAAD VAN JÂM. Conform besloten G>'a J.S. Brandsma Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 46