-A" H --V- •r-» i i i i 1 1 1 i u Hl o o O i 1 O o ou CJ O O 1 fN ou o o o C\ co cj ou Il 1 co m VO CO CO mu r> cj m mu ce CsJ mu o o o I II Hl Oit on ou •Il mu mu mu vOlt ou i t i i i i i i i i 1 M o o o o o o o o o O Oii-\ o m 1 o o o o vo et r—4 imi - m m et —t m CO CJ CO m et cou u C\ VO o\ m H H O m CJ H -Hll m m Csl m m vo et m mu m m m CJIl u CJ mu O o o co et H r» x o o c 0 v Y fS\ Cs«s oooooooo r^r^oetooom r-tHor^OfMWcr Ns! o\ et O CJ O i II Hl ou mu mil il cjii cou mu u in I 1 i u Hl O O ou m O mil m m ou •u CJ H -H il CJ CJ ou m m CJIl •Il -H —ni m vo CMI o\ m mu Hl vo m Hll <♦-. i o o o o o o O <o O O O O O cr\ i m o m «m et o MDOiACv f\J N m n H Csi t—i Q\ r>- O O O O 0) CT O* CT m CT r3 n] fo m n] o o •H ■U «♦-» A3 O "0 O I •H u— E ■P *H fO o o o o CL O O O •H i o O o c m CL O o en x H ON C O c o c o -H o 4-> O X O o o O -X c .x o O «H o o o «ce, o 0 E AJ n o e, C>4J O I X lj o r c a 4-> c 3 CL C 3 a c 0 3 O O 4J O -X c 0 O «H 4-> O 3 ce, o o xi u tn u u o c en o o c Cl i en*H A3 C +-> o O H a-H y o .~t c. AJ c. a o -lj o o r: ou r— u cou •Il rHII mu CsJ II H o :0 C c -j 4-» -H cH O 3 O o o Cl en o xj •H 0 c c o c x: -O 4-» 03 O NI •H o c c •H O 4-> crt o «0 XJ -C c -O c c< o V) c O VO et II —H o o o c o x> E 0) o m m CMI O o c o o o NI u 0 •H 4-» •S Hl <D x: H-CO u V) r} o O m m r-u C\ xj c e ■D H •a o •H II —H c O V) O H O c O -X II o C C V- 3 O O o —1 «0 •V-, i U NI O O C Li x: X en o 0 O en en o w> ■a o c S-4 O 03 0 o O O -X V- c •H 3 -H X 03 ■s se O -m o X O Ci O C o N o X 4-» AJ CO O O c c C C NI u 0 •H o Ut 4-> m -a 0 o 0 O "O en "3 •H O <0 en c* H (e •o E en en en o X5 •H Ut CL Ci C 03 A3 0 c c c C XJ en O Ut CL O •H CL (0 C o en •H «H -H 3 X) o A3 4) 4J o ■0 3 3 u O 3 CC CO H en 3 O O O 3 O 03 0 •H c 0 O O O 3 A3 0 H •H 0 en en cnx -X Ut m xj 0 -J -o u c, c, c, -O •o 4-» •H c XJ Ut <r- o o o o C- •H X 3 A3 r0 0 o cr U X Z O CL O C O O r>- o H et et CL CJ O CO XJ O "cl vo A3 C\ A3 L, 0 en II o OO CN 1 H O t-, o O m O H CJ c m o 4-> 10 o i u o -s XJ o en m c c, m 0 o XJ N CJ u CJ o ■a m •H 0 «H cnx c XJ •H C 4J o O M L, a c en en A3 o XJ X en 3 0 0 O H O CO A3 X en O c en x> o 0 o x> en u o c 0 en jx H O •H SI O O o c 0 -O 3 oooooooo imovooocjrj ovmoaocjcjvoco et o m c\ es» m «-h <-H r*» rH 'H r-| VO Csl I II Hl ou et II Q\ II •Il imi etu CMI 1 1 1 II Hl O O Oll et VO cou CN m mil •u CJ mil et r- it OV H IMI O Ov II et II Hl et U OOOOOOOO OOOOOOmet r-imomcsjetcjm Ncoomcv et Csj m m r-4 r- c\J Csl et et 1 II 1 1 1 Hl OU O O o IMl O VO VO et U O m m •Il mu cj O CJ CJIl co C\ cou H •u CJIl C 0 C O XJ u o XJ u o o X3 C o O en VO O c CO et •H m m t-4 vo CJ 0 m et 1 1 0 o o H C\ co o o C r-H m O C\ co r* c 0 4J c 0 0 C X X 0 o ••H o •H XJ -X C o c o H -X 0 V- C O •H X 0 C o o E 0 en 4-> c, en <u c X (U u e, O X O O- o o 0 3 c e, O X) o o o c, o C Ci o c •»- o 0 fr o o /-i en O —I in Cf> c en-- O <L> O C H cl en -h o o c c +-> en e. o o i o e, D"" u o :y rj e. O -H e, e, o o o o w c X A3 O 3 O _j o z x x o

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 47