0 ~oR 1 Het nivelleren van de bijdrage pcr inwoner in ecn H.aantal jaren. (Jm het naar elkaar toegroeien van de bijdragcn voor de D.G.D. van de Gemeente Leeuwarden en de overige Regio-gcmeenten in 7 jaar gelijkmatig te doen plaats vinden, gebruiken we de volgende formules: A-(T -A) L voor de Gemeente Leeuwarden: A- o V 7? A, voor de overige gemeenten: T - (A - A-(TQ-A) V B. o 0 R 1 In de volgende jaren wordt voor Aq de uitkomst van het vorige jaar ingevuld. De letters in de formule betekenen: Tq nadelig saldo van de D.G.D. in 1980 waarschijnlijk 2,3^miljoen A nadelig saldo van de gemeente Leeuwarden, indien geen D.G.D. in 1980 waarschijnlijk 1,5 miljoen B Tq-A bijdrage overige gemeenten in 1980 2,35 - 1,5 0,85 miljoen N aantal delen, waarin de bijdragen naar elkaar toegroeien V toe- of afname van het nadelig saldo van de D.G.D. per jaar L irnvoners Gemeente Leeuwarden in 1977 85.440 R inwoners Regio in 1977 :172.700 Er van uitgaande dat de nivellering in 7 etappes geschiedt, dienen we het verschil in bijdrage tussen de Gemeente Leeuwarden en de overige Regio-gemeenten waarschijnlijk voor Leeuwarden 1,5 miljoen en voor de overigen 2,35 miljoen - 1,5 miljoen 0,85 miljoen in achten te delen. Bij de start in 1980 wordt het eerste deel de helft van dat deel van de Leeuwarder bijdrage afgetrokken en bij de bijdrage van de overige gemeenten opgeteld de andere helft van dat deel A-(T -A) Nu blijkt het deel van de formule 0 een constante te zijn. In dit voorbeeld N.2 - ^3'5-''5) - fjj0.UÏLZ per laar. Oaarlijks gaat dit bedrag van de Leeuwarder bijdrage af, en komt er bij de bijdrage van de overige gemeenten bij. Ingevuld in de formule voor Leeuwarden: 1,5-0,040625 1.459.375,- voor de overige gemeenten .0,05 0,040625 890.625,- De jaarlijkse toe- of afname V van het nadelig verschil wordt in verhouding van het aantal inwoners voor Leeuwarden L)en voor overige Regio-gemeenten R-L aan de jaarlijkse bijdrage toegevoegd. i V Jl i r~

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 51