- 3 - Dit niet omdat de gemeente in dezen geen taak of verantwoordelijkheid zou hebben, maar uit een oogpunt van aansprakelijkheid van de eventueel hieruit voortvloeiende financiële claims. Zou nu tôt een planologische aanwijzing worden besloten, dan is de gemeente aanspreek- baar op het punt van eventuele schadeclaims Nu de meningsvorminghieromtrent heeft plaatsgevonden in het kader van de opstelling van het ontwerp-plan voor de ruilverkaveling voor deze gemeente menen wijdat het juister is dat in dit kader tôt een afspraak over eventuele vergoedingen wordt gekomen. Omtrent éën en ander hebben wij u reeds nader geïnformeerd in hoofdstuk I van de toelichting. Reeds eerder hebben wij u toegezegd op dit punt met nadere voorstellen te zullen komen en wel zodra het ruilverkavelingsplan voor deze gemeente in kracht van gewijsde is gegaan. 2. Reklamanten zijn van oordeel, dat het plan weliswaar de mogelijkheid opent tôt het oprichten van nieuwe landbouwbedrijven doch dat het mist de randvoorwaarden die zowel landbouw als natuur en landschap aan het plaatsen van nieuwe bedrijven stellen. De zorg voor natuur en landschap onderschrijven wij ten voile, maar dit neemt niet weg, dat wij de noodzaak tôt het stellen van randvoorwaarden niet kunnen onderschrijven. Wij achten de gemeentelijke bestuursorganen voldoende in staat om bij het terzake te voeren beleid zodanige objectieve normen te stellen, dat het voor iedereen aanvaard- baar is. 3. Volgens reklamanten ontbreekt in het ontwerpplan een groot aantal elementen, die een cultuurhistorische, archeologische of geomorthologische waarde bezitten. Zij wijzen er op, dat deze elementen voor een deel reeds staan aangegeven in het ontwerpplan voor de ruilverkaveling "Leeuwarderadeel" Ook op deze elementen zijn wij in de toelichting reeds ingegaan. Verder hebben wij onder 1 nogmaals uiteengezet wat ons er van weerhoudt op dit punt voorstellen aan u te doen. Wij volstaan er thans mee u naar het gestelde onder 1 te verwijzen. 4. Naar mening van reklamanten is het plan niet geheel duidelijk ten aanzien van de in de toelichting vermelde restauratie van bepaalde terpen. Mogelijk maken reklamanten deze opmerkingen, omdat zij vanuit een andere discipline schrijven. Immers op blz. 3 van de toelichting staat, dat het wenselijk wordt gedordeeld, voor- zover het landschap c.q. dorpsbeeld hierbij gebaat is, een aantal afgegraven terpen weer op te vullen. De normering is vastgelegd in "voorzover het landschap c.q. dorpsbeeld hierbij gebaat is" en dit maakt het nodig dat in voorkomende gevallen overleg wordt gepleegd met deskundigen, zoals de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en Staats- bosbeheer 5. Reklamanten merken op, dat de Hege Hearewei op enkele plaatsen afwijkt van het bestaande tracé. Gezien het specifieke karakter en de cultuurhistorische betekenis van deze oude weg, bepleiten zij het thans bestaande tracé als weg te handhaven. Het vorenstaande kunnen wij wel onderschrijven. Aan een gedachtengang van enkele jaren terug valt het te wijten, dat dit gewijzigde tracé is aangebracht. Gelet op de uitgangspunten van dit plan en op de situatie van dit moment is er geen enkele reden het gedachte tracé te handhaven. Wij menen dan ook, dat het oude tracé weer moet worden aangegeven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 57