- 4 - 6. Het bezwaar van reklamanten, dat het plan geen gegevens bevat over de dwarsprofielen van de wegen in het buitengebied kunnen wij onderschrijven. Dwarsprofielen vormen een wezenlijkonderdeel van het plan en behoren bij wijziging alsnog te worden aangebracht. 7. Inderdaad is verzuimd de Wurge als "water" te bestemmen. Wij achten dit een omissie en zijn van oordeel, dat bij wijziging de Wurge alsnog alszodanig dient te worden bestemd. 8. Naar de mening van reklamanten ontbreken in de voorschriften duidelijke toetsings- normen. Huns inziens geldt dit met name voor de natuurgebieden en de gebieden die in cultuurhistorisch of landschappelijk opzicht waarde bezitten. In verband hiermede wordt daor hun bepleit de term "ernstige mate van afbreuk" te vervangen door "afbreuk". Deze mening van reklamanten kunnen wij niet direkt delen wij hebben bewust gezocht naar een goede toetsingsnorm om afbreuk te voorkomen. Naar ons oordeel is de door ons genoemde norm beter hanteerbaar. 9. Reklamanten achten het met het oog op het landschapsschoon onjuist, dat de voorschrif- ten bij de bestemming militaire doeleinden de mogelijkheid openen tôt het oprichten van gebouwen tôt een hoogte van 50 meter. Zij vragen zich af of het niet mogelijk is de bedoeling van de voorschriften op dit punt nader te specificeren. Met reklamanten zijn wij van oordeel, dat gebouwen van 50 meter hoog landschappelijk gezien niet verantwoord zijn. Anderzijds moet het voor een goed en zo veilig mogelijk funktioneren van de vliegbasis mogelijk blijven gebouwen voor navigatie en communicatiedoeleinden op te richten. Wij menen door onderverdeling in de voorschriften aan te brengenj aan de bezwaren van reklamanten tegemoet te kunnen komen. Dit betekent, dat het gestelde onder artikel 6, lid A 3, als volgt moet worden gewij- zigd: 3. de hoogte van de in lid Al onder a, b, d, e en f genoemde gebouwenniet meer dan 14 meter zal bedragen". Toegevoegd moet worden een lid A5 luidende als volgt: 5. de hoogte van de in lid A 1, onder c, genoemde gebouwen en de in lid A 2a genoemde andere bouwwerken niet meer dan 50 meter zal bedragen De vermelding van lid A 3 in lid 6C dient te worden gewijzigd in A 5. 10. Terecht wijzen reklamanten er op, dat het tracé van de Griene Dyk en de Jelsumer Aldlânsdyk niet overeenkomstig het plan voor de wegen en waterlopen vpn de ontwerp- ruilverkaveling "Leeuwarderadeel" is aangegeven. Gelet evenwel op het uitgangspuntdat in dit plan niet vooruit zal worden gelopen op de toekomstige ruilverkaveling kunnen wij geen vrijheid vinden u voor te stellen het tracé van de Jelsumer Aldlânsdyk aan te passen. Anders ligt dit ten aanzien van de Griene Dyk. Het oorspronkelijke tracé van deze weg is op de kaart weggetekend. Het wederom opvoeren betekent derhalve het weer aan. geven van de oude situatie. Wij zijn derhalve van mening, dat het tracé van de Griene Dyk wel dient te worden aangegeven, maar het gewijzigde tracé van de Jelsumer Aldlânsdyk niet. 11. De consulent natuurbehoud is van oordeel, dat de geprojecteerde bedrijfsbebouwing op een terp ten oosten van Jelsum de mogelijkheid inhoudt, dat deze terp aan oudheid- kundige waarde zal inboeten. Gespggereerd wordt na te gaan in hoeverre het aanbeveling verdient te overwegen in hoeverre de betreffende bedrijvigherd niet beter op een industrieterrein past.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 59