GEMEENTE 1 LEEUWARDERADEEL 9050 AA stiens Geachte mevrouw. mijne heren. In de u toegezonden raadsstukken voor de vergadering van 26 april a.s. zijn een aantal fouten geslopen. □nderstaand volgt een errata hiervan. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, JPvdKooiH.Boschma. 1Agendapunt 1/besluitenlijst "april" in de 1e zin op blz. 1 dient te worden gewijzigd in "maart". Voor "stemming" in de 10e zin van onderen ap blz. 1 dient te worden gelezen "stemmen". n De 4e zin op blz. 5 dient te worden aangevuld met het woord "door kruist 2Agendapunt 2/ Ingekomen stukken en mededelingen Punt 10 dient te worden aangevuld met "en ons antwoord hierop 3. Agendapunt 5/ Qntwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied Uit de 22e zin op blz. 4 dient te worden geschrapt dat voorkomen moet worden". In de Be zin van onderen op blz. 4 dient "aan" te vervallen en moet "aangegeven" worden gewijzigd in "aangeven". Het gestelde onder 11 op blz. 4 dient als volgt te worden aangevuld: Met de consulent natuur behoud komen wij achteraf tôt de konklusie, dat met het oog op de oudheidkundige waarde van de onderhavige terp toch beter is, dat de aldaar aanwezige bedrijfsbebouwing geen uitbreidingsmogelijkheden krijgt. □m deze reden menen wij u te moeten voorstellen het onderhavige ontwerp-plan zodanig gewijzigd vast te stellen, dat de bedrijfsbestemming van het betrokken Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 24 Bankrelatie: Amrobank Leeuwarden (Kantoor Stiens) rek.no. 45.00.12.514 Postgiro van de bank 80.30.49 Stiens, 23 april 1979. Tel 05109-1541 Onderwerp: Errata. Ons kenmerk: Uw brief van: Uw kenmerk: U wordt verzocht datum en kenmerk bij beantwoording nauwkeung te vermelden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 5