- 7 - Reklamant bepleit torensilo's van 20 meter en bij vrijstelling tôt 25 meter. Ir. dit verband attendeert reklamant op de nota "Torensilo's in agrarisch Friesland" van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Friesland. Hoewel wij zeer wel begrip kunnen opbrengen voor het standpunt van reklamant zien wij onvoldoende redenen op het bezwaar van reklamant in te gaan te meer daar de mogelijkheid van de bouw van torensilo's van 20 meter aanwezig is. f. Reklamant acht het gewenst, dat de Landschappelijke- en historische waarde opgesomd worden zodat het duidelijk is welke waarden precies bedoeld worden. Voorts heeft hij bezwaren tegen het binden van wijzigingen in de waterstand en/of waterhuishouding aan een aanlegvergunning. Hij acht dit nj.et noodzakelijk en onpraktisch. In dit verband wijst hij op het Koninklijk Besluit van 26 mei 1978, nr29, waarbij ten aanzien van een soortgelijke redaktie gesteld wordt: "dat de artikelen ondoelmatig moeten worden geacht, nu onder meer eraan wordt voorbij gegaan, dat wijziging van de waterstand en/of waterhuishouding kan plaats- vinden onafhankelijk van de uitvoering van de hierbedoelde, niet nader aangeduide werken en werkzaamheden en door het uitvoeren van werken en werkzaamheden buiten de door de onderwerpelijke voorschriften beschermde gebieden, zodat deze reeds hierom niet kunnen worden gehandhaafd". Het geven van een opsomming van de Landschappelijke en historische waarden komt ons wenselijk voor met het oog op de rechtszekerheid van belanghebbenden. Opname yaç een dergelijke opsomming in de toelichting achten wij dan ook zinvol. Gelet op6gestelde in het hierboven aangehaalde Koninklijk Besluit komt het ons op praktische- en formele gronden juist voor, dat het wijzigen van de waterstand en/of de water huishouding niet aan een aanlegvergunning wordt gebonden. Wij zijn van mening, dat de ontwerp-voorschriften op dit punt moeten worden gewijzigd. D. De hear D.H. Starreveld, Felixwei 40, 9051 KE Stiens. Yn syn beswierskrift makket reklamant beswier tsjin de yn it plan opnommen nije ferkearsdyk Stiens-Ljouwert Nei syn betinken wurdt syn belang- en mei him de belangen fan in protte Stienzers by it oanlizzen fan de nije dyk skea tabrocht. Reklamant fynt dat om de neifolgjende redenen dizze dyk der net komme moat. 1. Der leit al in dyk, dat auto's, bussen, fytsen ensfh. kinne fan Stiens nei Ljouwert en werom ride. 2. In nije dyk makket de ferbining Stiens-Ljouwert net koarter, ek net yn tiid. 3. In nije dyk lûkt forkear oan. Dit moat negatyf wurdearre wurde ut in eachpunt fan milieubehâld en romtegebrûk. 4. In nije dyk behinderet de befoardering fan oare foarmen fan forfiet as it brûken fan de eigen auto. It neamde under de punten ien en twa is sûnder mear wier. Der is yndied in dyk fan Ljouwert nei Stiens wer't ferkear lâns kin. De fraach is wolof dizze dyk wol sa feilich is. Wy miene dat dizze fraach Gntkennend beandere wurde moat. Reklamant is fan betinken, dat de oanlis fan in nije dyk allinich mar ferpleatsen fan it gefaar ynhâldt, omdat itdcaet ferkear ien kear wer by elkoar komme moat. Ek wat dit argumint oanbelanget kin net sein wurde, dat reklamant ûngelyk hat. Net beanderet er lykwols de fraach oft de oanlis fan it nije stik dyk tusken Stiens foarby 't Haantje te Jelsum dochs net in stik needsaaklike feiligheit mei sich mei- bringt De ferkearsyntensiteit is op ferskate ûren sa grut, dat de oanlis fan in nij stik dyk, wer troch in part lânbouferkear net mear fan de autoferbiening Ljouwert-Stiens gebruk meitsje kin, de feiligens altyd ten goede komt. It trochgeande ferkear komt yndied bij Ljouwert (en net by Jelsum) of Stiens wer byelkoar, mar fan it lânbouferkear dat him ôfspilet tusken Stiens en Jelsum hat it oare ferkear gjin lest mear.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 65