tr™îdSdgLiSd U hiemede akt0°rd tunt 8aan- Ek foar it fytsferkear wurdt it feiliger. Uteraard wurdt de oanlis fan dit stik dyk net as ôfdwaande sjoen. De oanlis fan it noardtangent rûn Ljouwert is en bliuwt nedich en wy dogge dêrom us bêst de oanlis hjir fan te stimulearjen. Fierders wize wy der noch op, dat de oanlis fan in frije busbaen net ta de mooglik- heden beheart. It argumint, dat in nije dyk ferkear oanlûkt komt us oerdreaun foar, omdat Stiens benammen op sneon en snein ek nou al oanlokket om in toerke te meitsjen. Al mei al miene wij dat reklamant te folle ut it each ferlern hat dat dizze dykoanlis dochs de feiligens ten goede komt. N.V. Waterleiding Friesland, Postbus 400, 8901 BE Leeuwarden. Genoemde n.v. vraagt bij het ontwerpen van het definitieve bestemmingsplan een ruimte ter breedte van 2 meter te willen reserveren - bij voorkeur als openbare voetpaden langs de wegen - voor de leidingen en kabels van de nutsbedrijven. Wij zijn van oordeel dat, indien mogelijk, bij de aanleg van nieuwe wegen zoveel mogelijk aan dit verzoek moet worden voldaan. De heer W. Idsinga, Tsjessingawei 17, Jelsum. De heer Idsinga maakt bezwaar tegen het feit, dat de woningen Tsjessingawei 14, 16 en 1 te Jelsum geen woonbestemming zullen krijgen, doch onder het overgangsrecht zullen blijven. Uit de brief van de heer Idsinga zou men kunnen lazen, dat het brengen onder het overgangsrecht van deze panden iets nieuws zou zijn. Niets is minder waar, in feite verandert er niets. De onderhavige woningen hebben nimmer een woonbestemming gehad. Destijds zijn ze opgericht om de ernstige woningnood te kunnen lenigen. De kwaliteit van deze woningen was en is, hoewel er belangrijke verbeteringen zijn aangebracht, zodanig dat een lange levensduur niet mag worden verwacht. Het leggen van een woonbestemming op deze panden geeft het recht om naderhand op deze plaats een nieuwe woning te bouwen. Gelet op de ligging van deze panden komt ons dit laatste minder wenselijk voor. De heer T. Annema, Stienser Hegedyk 30, 9051 TA Stiens. De heer Annema bepleit dat de ontwerp-voorschriften in dier voege worden gewijzigd dat de bouw van torensilo's van 25 meter zondermeer mogelijk is en dat bij vrij- stelling de bouw van een torensilo van 30 meter mogelijk wordt. Onder Ce is hierop reeds ingegaan en wij willen hier volstaan door daarnaar te ver- wi zen De heer J. Kalma, Menno van Coehoornwei 29, Britsum. In zijn bezwaarschrift vraagt de heer Kalma zich af of zijn bedrijf eventueel nog kan worden uitgebreid. Afgezien van uw bevoegdheid in dezen is in artikel 16 - Wijzigings bevoegdheid - be- paald, dat ons kollege overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemming agrarisch gebied zonder bebouwing in dier voege kan wijzigen dat het mogelijk wordt agrarische bedrijven of bijzondere agrarische bedrijven op te ri^h|en. In principe blijft cierhalve mogelijk het gebied t.b.v. het bijzonder agrarisch bedrijf van de heer Kalma uit te breiden. - - De aan de heer Kalma voorgcstelde aanvulling van artikel'5, lid AG, is dan ook niet nodig Overigens merkt hij terecht op, dat aan hem/kleiner perceel is een da"-wat hem bij.brief van 8 januari 1975 is toegezegd

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 67