- 10 - 4. Tenonrechte is de bestemming kwekerij nog in de renvooien vermeld. Gelet op de begripsomschrijving van de bestemming agrarisch gebied met bebouwing kan deze vermelding wel vervallen. - De bestemming kategorie G (groenvoorzieningen) komt op de plandeelvergrotingen voor. Abusievelijk is deze bestemming niet geregeld in de voorschriften. Zulks dient alsnog te gebeuren. - Inderdaad is de bestemming Sk (sociaal kulturele voorzieningen) - voormalig evangeli- satiegebouw te Jelsum - voorkomende op de plandeelvergrotingen niet in een voor schrif t opgenomen. Gelet op het feit, dat het onderhavige gebouw thans niet meer als evangelisatiegebouw dienst doet, kan deze bestemming vervallen en kan dit gebouw onder een woonbestemming worden gebracht. - Ook zullen nog voorschriften moeten worden opgenomen van de bestemming doeleinden van openbaar nut, kategorie T (transformatarstations) 5. Uiteraard is het de bedoeling dat de voorschriften onder het hoofdstuk "windmolens" van toepassing zullen zijn op de bestemming "molen". Teneinde éên en ander beter op elkaar af te stemmen zal de vermelding "windmolens" in de voorschriften worden gewijzigd in "molens". 6. Inderdaad zit er verschil tussen de omschrijving van de bestemmingen in de renvooien op de verschillende plankaarten. Een en ander zal met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 7. De verwijzing in artikel 3, leden AI en AJis niet korrekt. Verwezen wordt naar lid AE, terwijl verwezen had moet worden naar lid AF 8. Formeel gezien kan er inderdaad voor worden gepleit het bepaalde in lid AG van artikel 5 onder te brengen bij artikel 3. Een en ander heeft ook onze voorkeur. 9. Terecht wordt opgemerkt, dat het moeilijk is bij vrijstelling toe te staan dat een bouwwerk van 50 meter mag worden verhoogd tôt 45 meter. Genoemde maat van 45 meter dient dan ook te worden gekorrigeerd in 100 meter. 10. De redaktie van artikel 16, lid F, laat inderdaad aan duidelijkheid te wensen over. Deze redaktie behoort als volgt te luiden: "Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het gestelde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het plan wijzigen in die zin dat cje aan de bestemming wegen grenzende bestemmingen ten behoeve van een verbreding van een weg, voor maximaal een breedte van 2 meter ter weerszijden van een weg, wofdt aangewend mits:". K. Bezwaarschrift van de heer B.P. de Boer, Brëdyk 2, Stiens. Reklamant merkt op, dat zijn bouwperceel ten opzichte van het ontwerp-plan in 1974 kleiner in omvang is geworden. Inderdaad gaf het ontwerp-plan van 1974 (op basis hiervan is met hem overleg gepleegd) een groter bouwperceel aan dan gesitueerd was aan de Nijlânsdyk. Het huidige bouwperceel heeft ongeveer de grootte van 3/5 van het toenmalige bouwperceel Op basis van de latere plannen van reklamant is dit bouwperceel naderhand in zuid- westelijke richting achter zijn boerderij gesitueerd. Op grond van landschappelijke overwegingen verdient dit laatste bouwperceel verre de voorkeur boven het eerstgenoemde. Dit bouwperceel is thans volledig bebouwd. Gelet hierop en mede gelet op het feit dat bij het intekenen van huidige bouwperceel onvoldoende rekening is gehouden met de omvang van het bouwperceel waarover met betrokkene overleg is gepleegd, komt het verzoek van reklamant om zijn bedrijf nog wat expansiemogelijkheden te bieden ons redelijk voor. Naar onze mening dient voorlopig te worden volstaan met een zodanige vergroting, dat eventueel nog een vierde stal kan worden gebouwd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 71