- 12 - p. N.V. Nederlandse Gasunie District Noord-Oost, Zutphenseweg 51023, Deventer. Opgemerkt wcrrdt, dat de globale ligging van de transportleidingen afwijkend op de plankaart is aangegeven. Wij zijn van mening, dat alsnog de juiste globale ligging moet worden aangegeven. Q. De heer J.J. Rusticus, Stienzer Hegedyk 1, Stiens. De heer Rusticus maakt bezwaar tegen het feit, dat aan de door hem bewoonde boerderij Stienzer Hegedyk 1, Stiens een woonbestemming is toegekend. Als reden van dit bezwaar voert - hij aan, dat deze boerderij duidelijk door hem als boerderij en in verband met zijn beroep - veehandelaar - ook alszodanig wordt gebruikt. Aangezien ingevolge de bepalingen van het overgangsrecht een pand mag worden gebruikt overeenkomstig het laatstelijk gebruik bestaat tegen het agrarisch gebruik in het geheel geen bezwaar en kan hiertegen ook geen bezwaar worden gemaakt. Dit laaste geldt ook voor de eventuele agrarische rechtsopvolgers van de heer Rusticus. Gelet hierop en gelet op de geringe expansie mogelijkheden van dit bedrijf zien wij geen reden uw kollege te adviseren op dit bezwaarschrift in gunstige zin te beslissen. Resumerend stellen wij u het volgende voor: 1. De bezwaren genoemd onder 1 t/m 4, 8 en 12 van de bezwaarschriften onder A ongegrond te verklaren en de daarin genoemde bezwaren onder 5, 6, 7 en 11 gegrond te verklaren en de bezwaren genoemd onder 9 en 10 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren. 2. Het bezwaarschrift genoemd onder B deels gegrond en deels ongegrond te verklaren. 3. Het bezwaarschrift genoemd onder C voor wat betreft de onderdelen a, b, c, en e on gegrond te verklaren en voor wat betreft het onderdeel f gegrond te verklaren en voor wat betreft het onderdeel d deels gegrond en deels ongegrond te verklaren. 4. It beswierskrift neamd under D net grûne te ferklearjen. 5. De bezwaarschriften genoemd onder E en K voor kennisgeving aan te nemen. 6. De bezwaarschriften genoemd onder F, G, I, L, M, N, 0 en Q ongegrond te verklaren. 7. De bezwaarschriften genoemd onder H en J, deels ongégrond en deels gegrond te verklaren. 8. Het bezwaarschrift genoemd onder K. gegrond te verklaren. Ambtshalve dienen verder nog de navolgende wijzigingen te worden aangebracht. 1. de bestemming bedrijfsbebouwing geldende voor het pand Skilwei 36 te Stiens moet worden gewijzigd in een woonbestemming, omdat dit pand alleen nog maar een woonfunktie heeft. 2. de woonbestemming geldende voor het pand Stienzer Hegedyk 15Stieps dient in verband met de vestiging van een transportbedrijf op deze plaats te wordep gewijzigd in de bestemming bedrijfsbebouwing. 3. de woonbestemming geldende voor het pand Skeltedyk 3, Cornjum dient in verband met de vestiging van het garagebedrijf van de heer R.A. Ketellapper ip dit pand te worden gewijzigd in de bestemming bedrijfsbebouwing. De agrarische bestemming van het zuidelijk van dit pand gelegen perceel dient gedeel- telijk eveneens te worden gewijzigd in een bedrijfsbebouwing. 4. de woonbestemming geldende voor het pand Brédyk 7, Cornjum (loonbedrijf gebrLoonstra) te wijzigen in de bestemming bedrijfsbebouwing. 5. de bestemming "verkooppunt motorbrandstoffen" zowel in de voorschriften als op de plankaart te laten vervallen omdat het verkeerstechnisch onmogelijk is nabij de afslag naar de Menno van Coehoornwei een service-station op te richten. 6. de bestemming van de Brédyk, zowel het oude als het nieuwe tracé, wordt in zijn geheel ingetekend op de onderhavige plankaart. De gedeelten opgenomen in het plan Stiens (dorp) worden in dit kader overgeheveld naar dit plan. Wij stellen u voor, zoals hiervoor nader is aangegeven, het onderhavige ontwerp-plan gewijzigd vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris J.P.v.d.Kooi de burgemeester, P. Soepboer, l.to.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 75