Nr. 79/59 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel overwegende dat voor het buitengebied van de gemeente een bestemmingsplan dient te worden opgesteld dat kan voldoen aan de bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; gelezen de voorstellen van het kollege van burgemeester en wethouders betreffende deze zaak d.d. 10 april 1979 en d.d. 18 april 1979; gelet op het bepaalde in artikel 23 en volgende van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; b e s 1 u i t: het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied vast te stellen, zoals in de aangehechte voorstellen d.d. 10 april 1979 en d.d. 18 april 1979 nader is aangegeven, zulks evenwel met dien verstande dat het bezwaarschrift van de heer J. Kalma, Menno van Coehoornwei 29 te Britsum, ook voor wat betreft de uitbreiding van het toegekende bouwperceel in westelijke richting alsnog ongegrond wordt verklaard. van 26 apriL 1979 dé sëct^tar/s de voorzitter (H. Boschma) Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 april/ 1979.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 77