Aanvulling van agendapunt 5. Voorstel 79/59 Onderwerp: Stiens, 18 april 1979. Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied. Aan de gemeenteraad. Door de heer J. van der Galiën, Skilwei 14, Stiens is een verzoek ingediend om op het kadastrale perceel Hijum, sectie B, nr. 185 plaatselijk bekend Slachtedyk te Stiens, een varkensmesterij op te mogen richten. Op de voor u in de raadsportefeuille ter inzage gelegde situatieschets is nader aangegeven welk perceel grond dit betreft. Aan de kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken is dit verzoek om advies voorgelegd. Gemelde kommissie heeft ons bericht, dat haars inziens gelet op de ligging van dit perceel grand, tegen de oprichting van een varkensmesterij op die plaats geen bezwaren behoeven te bestaan. Wij kunnen deze mening wel onderschrijven, te meer daar milieu-hygiënische problemen van deze oprichting niet behoeven te worden verwacht. Teneinde voor verzoeker de behandelingsprocedure zo kort mogelijk te houden, stellen wij u voor het ontwerp-plan voor het buitengebied zodanig gewijzigd vast te stellen, dat het vermelde perceel grond de bestemming krijgt van "bijzondere agrarische doeleinden". Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 79