Agandapunt: 6 Voorstel: 79/60 Stiens, 30 maart 1979. Onderwerp Onderhoudskosten bewegwijzering. Aan de gemeenteraad. Tôt dusverre vond de plaatsing van wegwijzers steeds plaats door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. op kosten van de eigenaar van de weg. Het onderhoud,dat eveneens door de A.N.W.B. werd verricht, bleef voor rekening van die instelling. Zoals uit de bij de raadsstukken gevoegde correspondentie blijkt wordt de jaarlijkse onderhoudslast de A.N.W.B. te zwaar. Net het Rijk en de meeste provincies is reeds een overeenkomst bereikt, dat de onderhoudskosten van de bewegwijzering voor rekening van het Rijk resp. de provincie komen. Het bedrag, dat voor onderhoud en vervanging van versleten wegwijzers op de gemeentelijke wegen nodig is wordt door de A.N.W.B. geschat op 1.250.000,-- per jaar voor materiaal- en plaatsingskostenDit bedrag moet nog worden verhoogd met 18% wegens behandelingskosten van de A.N.W.B. en 18% wegens b.t.w. Wegens het niet beschikken over voldoende financiële middelen voor onderhoud en voor vervanging van versleten borden is in de loop der jaren een achter- stand ontstaan van ongeveer f 3.000.000,--. De A.N.W.B. acht het technisch mogelijk deze achterstand in te halen in vijf jaren, zodat in de eerstkomende vijf jaren een extra bedrag van f 600.000,-- (wederom te verhogen met 18% behandelingskosten en 18% b.t.w.) benodigd zal zijn. Daar de A.N.W.B. echter financieel niet in staat is genoemde bedragen te fourneren doet hij een beroep op de gemeenten de onderhoudskosten der be wegwijzering langs gemeentewegen geheel voor hun rekening te nemen. De Vereniging van Nederlandsche Gemeenten heeft met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besprekingen gevoerd omtrent de f^ganciële consequenties voor de gemeenten en de mogelijkheid dat de gemeenten aeze uitgaven een compen- satie zouden verwerven b.v. in het kader van de Wet Uitkering Wegen. Deze mogelijkheid blijkt echter niet aanwezig te zijn en de lasten zullen derhalve ten laste van de gemeenten blijven. De ten laste van deze gemeente blijvende lasten voor onderhoud en vervanging van de bewegwijzering voor de eerstkomende jaren zullen bedragen alsvolgt: Totaal f 1.915,— 12.627,— 252,— 1 .692,— 4.073,— 6.858,— Jaar: Onderhoud Vervanging 1979 t 379,-- f 1.536,- 1980 1.875,— 10.752,- 1981 252,-- 1982 1.692,- 1983 1984 507,-- 3.566,- 1985 2.250,— 4.608,- Totaal f 5.263,-- f 22.154,— /27.417,- t

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 81