-2- Hoewel de jaarlijkse kosten voor de gemeente nogal uiteenlopen zijn de bedragen niet van dien aard dat zij niet binnen het jaarlijkse budget kunnen worden opgevangen. Reservering hiertoe achten wij dan ook niet urgent. Voor nadere toelichting mogen wij u verwijzen naar de bij de raadsstukken gevoegde correspondentie. Wij stellen u voor de jaarlijkse kosten van onderhoud en vervanging voor rekening van de gemeente te nemen. Een begrotingswijziging, waarin de financiële consequenties voor 1979 zijn verwerkt, treft u bij de raadsstukken ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi. H.Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 83