Agendapunt: 7 Voorstel: 79/ Stiens, 17 april 1979. Onderwerp Invoering S.N.M.Q.-regeling muziekcorpsen Aan de gemeenteraad. Ingaande 1 januari 1974 werd voor de jaren 1974 t/m 1979 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor de muziekverenigingen in de gemeente. Deze regeling werd als een soort overgangsregeling aange- merkt in afwachting van een meer definitieve regeling. De regeling maakte het echter noodzakelijk dat de muziekverenigingen. hetzij ter vervanging, hetzij voor uitbreiding, enkele malen een extra beroep op de gemeente moesten doen voor een bijdrage of een renteloos voorschot voor de aanschaffing van uniformen of instrumentarium. Inmiddels is enige jaren geleden door de Stichting Qverkoepelende Neder- landse Muziek Organisatie naar het Groninger model de z.g. S.0.N.M.D.-re geling in het leven geroepen. Deze regeling heeft vrij algemeen erkenning gevonden en is in verreweg de meeste Nederlandse gemeenten ingevoerd. De regeling is in grote lijnen op de navolgende maatstaven gebaseerd: a. een basisbedrag per corps; b. een bedrag per bespeeld instrument, waaronder tevens begrepen de bespeelde instrumenten der leerlingen, omdat ook daarvoor kosten worden gemaakt, b.v. onderhoud, verzekering,enz c. een jaarlijkse bijdrage -van momenteel 30%- in de kosten van de dirigent d. een bijdrage in de kosten van deelneming aan nationale concoursen onder auspiciën van de 4 aangesloten organisaties e. een bijdrage in de deelneming aan kampioenschappen De muziekverenigingen, die in deze gemeente eventueel onder de regeling zouden vallen zijn: 1. fanfare-, tamboer- en lyracorps "Studio" te Stiens; 2. muziekvereniging "Cresendo" te Hijum. De invoering van genoemde regeling zou betekenen, dat de muziekverenigingen normaliter niet meer in aanmerking komen voor incidentele bijdragen of renteloze voorschotten voor de aanschaffing van uniformen of instrumen tarium, daar de normale vervanging of uitbreiding in de S.0.N.M.0.-normen zijn opgenomen Een copie van de S.0.N.M.D.-regeling voegen wij te uwer informatie en oriëntatie hierbij Gezien het belang, dat zowel de muziekverenigingen als de gemeente bij een vastomlijnde subsidieregeling hebben en het feit, dat in de meerder- heid der gemeenten de S.D.N.M.0.-regeling van toepassing is, waardoor een grote landelijke uniformiteit wordt verkregen in de subsidiëring, stellen wij u voor de onderhavige regeling ook in deze gemeente in te voeren met inachtneming van de volgende restricties. Aangezien het vervoer naar concoursen en kampioenschappen als regel met eigen vervoer geschiedt blijven deze kosten voor rekening van de muziek verenigingen. Bij bijzondere gelegenheden b.v. nationale kampioenschaps-

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 85