Agendapunt: 9 Voorstel 79/63 Onderwerp: Stiens, 17 april 1979 Gebruik bovenzaal gebouw 's Lands- welvaren door de biljartclub van de bejaardensoos van 8-88. Aan de gemeenteraad Met de kerkvQOgdij van de Hervormde Gemeente te Stiens is in principe overeenstemming bereikt over het gebruik van de bovenzaal van het gebouw 's Landswelvaren door de biljartclub van de bejaardensoos van 8-88. In deze bovenzaal kunnen twee biljarts worden geplaatst. De bovenzaal zal bij de ophanden zijnde verbouwing van de benedenverdieping hiervoor geschikt worden gemaakt door hierin waterpas een nieuwe vloer te leggen. Dit laatste vraagt van de Kerkvoogdij een extra investering, omdat in het oor spronkelijke verbouwingsplan dit niet was begrepen. Indien kerkelijke aktiviteiten dit niet verhinderen kan in principe aile werk- dagen, elke middag - minus 2 weken vakantie per jaar - over genoemde zaal worden beschikt. De kerkvoogdij vraagt hiervoor een vergoeding van 100,-- per week of in totaal - hierbij wordt rekening gehouden met de genoemde 2 weken vakantie f 5.000,-- per jaar. Gelet op het huidige prijspeil achten wij de gevraagde vergoeding billijk. Door de biljartclub kan in de gevraagde vergoeding f 1.000,- worden bijgedragen. Deze bijdrage moet worden betaald van de contributie verschuldigd aan 8-88 voor het lidmaatschap van de bejaardensoos van deze stichting. Van deze soos zijn 36 personen lid, zodat het totaal van de kontributie f 1.260,-- bedraagt. Indien f 1.000,- wordt bijgedragen in de vergoeding te betalen aan de kerkvoogdij resteert een bedrag van 260,-- voor koffie- en theegeld. 14-daagse Bij dit ailes moet verder niet uit het oog worden verlaren dat de bijeenkomsten van de dames van de soos in het klubgebouw van 8-88 zullen blijven. Te uwer informatie dient nog te worden opgemerkt, dat de kontributie ingaande 1 januari van dit jaar nog met f 10,-- is verhoogd. Naast de bijdrage van 1.000,-- dient ook de bovenzaal door de biljartclub ten genoege van de eigenares te worden schoongehoudenWordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan zal de biljartclub aan eigenares een boete van 1.000,-- verschul digd zijn, omdat verhuurster dan hulp moet aantrekken voor het schoonhouden von deze zaal. Teneinde de leden van de biljartclub van de bejaardensoos van 8-88 op korte ter- mijn weer over een behoorlijke ruimte te laten beschikken, menen wij dat voorlo- pig van gemeentewege een bijdrage van f 4.000,-- per jaar moet worden verstrekt in de gevraagde vergoeding voor het gebruik van rie bovenzaal van het gebouw 8-88, één en ander met dien verstande, dat van gemeentewege niet meer dan f 4.000,-- wordt verstrekt en dat door de bejaardensoos tenminste f 1.000, moet worden bijgedragen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 93