- 2 - Hat hiervoorgestelde is van belang met het oog op de omstandigheid, dat wanneer op een middag - uitgezonderd de erkende christelijke zon- en feestdagen - van de bovenzaal geen gebruik kan worden gemaakt, dat dan de kerkvoogdij 20,-- per middag zal worden terugbetaald, zodat in voorkomende gevallen de gemeente- lijke 'bijdr^ge iets minder dan f 4.000,kan zijn. Tenslotte menen wijdat moet worden vastgelegd dat wanneer de verschuldigde vergoeding wordt verhoogd, dat het door de bejaardensoos bij te dragen aandeel in deze vergoeding ook met enkele procenten moet worden verhoogd. Wij stellen u voor voorlopig jaarlijks een bijdrage van f 4.000, beschikbaar te stellen ten behoeve van de bejaardensoos van 8-88 voor de huur van de boven zaal van het gebouw van 's Landswelvaren Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.KOOI H.BOSCmA

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 95