Nr. 79/64 De raad der gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 1979j b e s 1 u i t vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Leeuwarderadeel. Artikel 1 Onder de benaming "marktgeld" wordt ten behoeve van de gemeente Leeuwardera deel een belasting geheven wegens: a. het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tôt standplaats op de onderscheidene markten gedurende de voor die mark- ten aangewezen marktdagen; b. het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, niet begrepen onder het sub a bedoelde gebruik of genot tôt standplaats voor wagens, tenten, kramen en dergelijke inrichtingen dienende tôt ver- kopen of ten verkoop uitstallen of het aanbieden van goederen en waren van elke aards c. het gebruiken van een kraam met of zonder zeil door of vanwege de gemeente verstrekt Artikel 2. Het in artikel 1 bedoelde marktgeld wordt geheven als volgt: a. voor het innemen van grond voor tenten, uitstallingen en andere in richtingen of voorwerpen of voor het uitstallen of demonstreren van werktuigen, goederen en dergelijke per dag per strekkende meter in gebruik te nemen terrein, een gedeelte van een meter voor een geheel gerekend, f 1»25 b. voor vrachtwagens, bestelwagens en andere vervoermiddelen bij de sub a bedoelde inrichtingen, uitstallingen, enz. be- horend, per dag, per vrachtwagen, enz. 2,-- c. wegens het gebruik van een kraam zonder zeil, door of vanwege de gemeente verstrekt, per dag, per kraam f 6,50 Artikel 3 - 1 Het marktgeld is verschuldigd door degene die het onder artikel 2 omschreven genot of gebruik heeft. Artikel 4 De inning van marktgeld geschiedt door de marktmeester, die voor de ontvangen marktgelden een bewijs van betaling afgeeft. Artikel 5. De betaling van het marktgeld geschiedt op eerste aanvrage van de met de inning belaste ambtenaar, op de dag van de te houden markt

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 99