Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 29maart 1979, vanaf des avonds 7.30 uur in het gemeentehuis te Stiens. Aanwezig zijn de leden: mevr. G. Jepma-Visseren de heren J. Teitsma, H. Beuker, F.L. Brameijer, M. Haagsma, P. Tulner, R. A. Ketellapper, S. Jansma, J.G. van Rijn, H.A.J. Boersma en 0. Faber, alsmede de wethouders P. de Haan en P. Soepboer. Voorzitter: H. Boschma, burgemeester Secretaris: J.P.v.d. Koai, gemeentesecretaris Na een kort welkomswoord opent de voorzitter de vergadering en stelt aan de orde de besluitenlijst van de vergadering van 22 februari j.l. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 februari1979. (79-40) 2-3 000 m. (R. 000 m.) Naar aanleiding van deze besluitenlijst bedankt de heer Van Ri jn, mede namens zijn echtgenote, voor de toezending van een bloemstuk en de felicitaties ter gelegenheid van de geboorte van een zoon. Voor het overige wordt de besluitenlijst vastgesteld, zoals deze in concept aan de leden van de raad is verzonden. Ingekomen stukken en mededelingen. (79-40) 2-3 005 m. (R. 030 m.) Met betrekking tôt het gestelde onder punt 11 deelt de voorzitter mede, dat er in de pauze gelegenheid zal zijn een handtekening te plaatsen ter ondersteuning van het verzoek om meer zendtijd voor Radio Fryslan. De heer Teitsma bepleit, dat het collège er bij het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op moet blijven aandringen, dat ook een subsidie wordt verstrekt voor geluidwerende voorzieningen aan de nieuwe openbare school te Britsum. Voorzitter zegt toe, dat het collège hiervoor zal blijven vechten. Zonder hoofdelijke stemming wordt voor het overige overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouder besloten. Voorstel om de beer D«J« Hendriksirui» technisch a.mbtenear bii de dienst van gemeentewerken, in vaste dienst te benoemen. (79-41) 2-3 013 m. (r.060 m.) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester besloten. Voorstel om de heer P. Soepboer te Britsum te benoemen tôt ambtenaar van de burger- lijke stand. (79-42) 2-3 014 m. (R. 065 m.) Nadat de heer Beuker heeft laten blijken, dat hLj spijt heef t nu al getrouwd te zijn. wordt overgegaan tôt de schriftelijke stemming. Na opening en voorlezing van de stembriefjes blijkt, dat op de heer Soepboer twaalf stemmen zijn uitgebracht en op de heer Beuker één stem. Hieruit volgt.dat heer Soepboer conform het voorstel van burgemeester en wethouders tôt ambtenaar van de burgerlijke stand is benoemd. Voorstel om een lid voor de stuurgroep onderwijsbegeleiding in deze gemeente aan te wijzen. Door mevr. Jepma wordt de heer De Haan voor dit lidmaatschap kandidaat gesteld. Vervolgens wordt overgegaan tôt de schriftelijke stemming en na opening en voor lezing van de stembriefjes blijkt, dat op de heer De Haan 12 stemmen zijn uitgebracht en op mevr. Jepma 1 stem. Hieruit volgt, dat de heer De Haan alszodanig is benoemd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 9