- 2 - dat men hier nu niet op moet terug komen. Wat betreft de opmerking van de heer Beuker, hij heeft een vreemd feit geconstateerd n.l. dat de huurders meer belangstelling hebben voor duurdere woningen momenteel als voor de goedkopere, hoe vreemd dit ook moge klinken. Wat betreft de opmerking van de heer Teitsma omtrent de gladheidsbestrijding inderdaad heeft in de krant gestaan dat het besluit genomen is een bepaalde bijdrage toe te kennen. Wie dit gaan krijgen wordt nog even afgewacht. Er is een opgave gevraagd aan de directeur Gemeentewerken wie hier allemaal bij zijn ingeschakeld.Met het rampenplan is het collège nog niet.bezig omdat men deze zaak in Regio verband gaat aanpakken. Men wil in dit overleg ook het kabinet van de commissaris der Koningin betrekken zodat men in een keer een plan krijgt dat de eindstreep kan halen. In de tweede ronde wordt het woord gevoerd door de heren Beuker en Van Jlijn. De heer Beuker merkt op, dat indertijd niemand zich heeft gerealiseerd dat ook de woningen aan de Hege Hearewei onder dit sloopbesluit vielen. Men moet dan ook niet bang zijn op een éénmaal genomen besluit terug te komen. De heer Van Rijn merkt op, dat het inderdaad juist is dat in '74/'75 besloten is dit complex woningwetwoningen te slopen. Hij vraagt zich echter af of er op dit moment geen aanleiding is op dit besluit terug te komen. In de tweede plaats spreekt hij zijn bezwaren uit tegen de zeer formele manier waarop de bewoners zijn benaderd. De voorzitter antwoordtdat naar zijn mening het éénmaal genomen besluit moet worden gehandhaafd. Hij geeft toe dat de manier van benadering van de bewoners onjuist is geweest, dit is ook binnen de woningstichting besproken. Vervolgens wordt op voorstel van de fractie van de P.v.d.A. de vergadering geschorst. Na heropening wordt de volgende motie ingediend door Mevr. Jepma; De Raad der gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op 26 april 1979. In overweging genomen de beraadslaging m.b.t. de afbraak van de 4 woningwetwoningen aan de Hege Hearewei. Gelet op de schaarste van goedkope woningen (huur), mede gelet op het feit dat in het eerder genomen standpunt van de woningstichting geen rekening is gehouden met subsidies, verzoekt het collège van burgemeester en wethouders pogingen in het werk te stellen bij de woningstichting Leeuwarden-Leeuwarderadeel de eerder genoemde woningen op te knappen. Deze motie wordt in stemming gebracht en met de stemmen van de heren Beuker, De Haan, Van Rijn, Boersma, Faber, Haagsma, Brameijer, Ketellapper, Teitsma en mevr. Jepma voor en de stemmen van de heren Soepboer en Jansma tegen aangenomen. Overigens wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 3. Voorstel tôt het verkopen van de woning Hege Hearewei 20 te Stiens en kapitaalverstrek- king aan het bejaardencentrum Skilhiem 79-57 1-4- (R. 99-107 m.) kl.r. 474-573 m. Over dit voorstel wordt het woord gevoerd door de heren Haagsma en Faber. Overigens wordt zonder hoofdelijke stemming en overeenkomstig het voorstel van burge meester en wethouders besloten. 4Voorstel inzake de tôt standkoming van een districtsgezondheidsdienst voor de Regio Leeuwarden. 79-58 1-4 (R. 107-214 m.) kl.r. 573-1027 m. Over dit punt wordt in eerste instantie het woord gevoerd door mevr. Jepma en de heren Van Rijn, Boersma, Faber en Beuker. Mevr. Jepma zegt dat haar fractie op het standpunt staat dat de gezondheidszorg in principe een overheidstaak is.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 7