a. een uitbreiding van het aantal uren waarnaar de vergoeding van de schoonmaak ster van de "Arjen Roelofsskoalle" te Hijum wordt berekend. Met het ingebruik nemen van de nieuwe school zijn de werkzaamheden toegenomen. Voor de "Arjen Roelofsskoalle" achten wij het redelijk, dat het aantal schoon maakuren wordt verhoogd van 9 tôt 14 uren per week. b. de funktie van directeur/directrice van het verzorgingstehuis "Skilhiem te Stiens wordt van de bezoldigingsverordening afgevoerd. Deze funktie is thans opgenomen in de salarisverordening voor het personeel van het verzorgingstehuis "Skilhiem" te Stiens. c. een verhoging van de bezoldiging van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk. Een verhoging van 25,— tôt 27,50 per huwelijk achten wij redelijk. d per 1 januari 1979 is bij de dienst gemeentewerken een schoonmaakster aangesteld voor het schoonhouden van de kantoren aldaar berekend naar 6 uren per week. Wij hebben één en ander verwerkt in een tweetal ontwerp-besluiten n.l. een verordening tôt wijziging van de bezoldigingsverordening en een besluit tôt toekenning van een uitkering ineens. Hieromtrent hebben wij de mening gevraagd van de organisaties van overheidspersoneel Wij stellen u voor overeenkomstig ons voorstel het bijgaande besluit en de ontwerp-verordening vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 19