Agendapunt: 10 Voorstel 79/ Qnderwerp Procédure totstandkoming besteramingsplannen. Stiens, 19 juni 1979. Aan de gemeenteraad. Wij zijn van oordeel, dat de huidige kommissie Ruimtelijke Ordening door haar groot aantal leden niet optimaal kan funktioneren. Onze gedachten met betrekking tôt deze kommissie zijn, dat de huidige kommissie ruimtelijke ordening alleen nog maar om advies zal worden gevraagd indien er zaken aan de orde zijn de gehele gemeente betreffende (b.v. struktuurplan en bestemmingsplan voor het buitengebied) Voor zaken die betrekking hebben op een bepaald dorp achten wij deze kommissie te groots opgezet om doeltreffend te kunnen funktioneren. Ook de betrokkenheid van de inwoners van een bepaald dorp bij zaken in een ander dorp is minder of anders geaard, dan die van de inwoners uit het eigen dorp. De huidige gang van zaken is, dat slechts ontwerp—plannen aan deze kommissie worden voorgelegd. Om de betrokkenheid te vergroten menen wij, dat dit moet worden uitgebreid tôt aile zaken de ruimtelijke ordening betreffende. Teneinde dit te effectueren stellen wij ons voor, dat naast de huidige kommissie ruimtelijke ordening er zgn. kleine kommissies ruimtelijke ordening voor elk dorp worden gevormd. In deze kleine kommissies moeten naar ons gevoel zitting hebben het lid en plaatsvervangend-lid van een bepaald dorp uit de grote kommissie ruimtelijke ordening, de leden van de kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken en de stedebouwkundige. De samenstelling van deze kommissie, hiervoor is gekozen omdat de kommissie Open bare Werken op dit moment ook al vaak alszodanig funktioneertbiedt de mogelijkheid de vergaderingen van de zgn. kleine kommissies te kombineren met die van de kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken. Voorts hebben wij ons met het stedebouwkundigburo nader beraden over de mogelijkheid tôt een betere strukturering van de wijze van betrekken van uw kollege, de verschil- lende diensten en de bevolking bij zaken de ruimtelijke ordening betreffende. De gedachtenvorming over dit onderwerp heeft geleid tôt de opstelling van het hierbij gevoegde schéma. In dit schéma worden een zevental fasen onderscheiden. Reeds in de eerste fase is er sprake van inschakeling van de hiervoor genoemde zgn. kleine kommissies bij zaken de gehele gemeente betreffende wordt uiter aard de grote kommissie ingeschakeld) en van de mogelijkheid tôt inschakeling van uw kollege. Bij het bereiken van fase 2 (eerste schetsplannen) wordt ook de bevolking middels een hearing ingeschakeld. Uiteraard komen dan ook de genoemde kommissies en eventueel uw kollege aan bod. Het ontwerp-plan (fase 3) wordt ook voorgelegd aan de bevolking en alvorens het in het vooroverleg wordt gebracht, moet ook uw kollege hierover zijn mening laten horen. Defasen A t/m 7 zijn vrijwel gelijk aan de huidige (wettelijk verplichte) werkwijze. Wel kan nog worden opgemerkt, dat ook bij de behandeling van de eventuele bezwaar- schriften de grote of een kleine kommissie ruimtelijke ordening wordt ingeschakeld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 49