Underwerp Riedsgearkomste. Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs Stiens, 28 desimber 1981. fan de 4e jannewaris 1982 by te wenjen. te Stiens en begjint om 19.30 ûre. De boargemaster H. Boschma. Nr- ff? de W U R K L I S T N5; laï} ifc wurklist. utstel. 1. Utstel by in oanfraach fan it bestjûr fan de feriening foar 82/1 Kr. Nat. Underwiis te Britsum om meiwurking foar de oanskaf fan ferskate leer- en helpmiddels foar de beukerskoalle "de Sprong" te Britsum. 2. Utstel by in oanfraach fan it bestjûr fan de feriening foar 82/2 Kr. Nat. Underwiis te Britsum om meiwurking foar de oanskaf fan ferskate leer- en helpmiddels foar de legere skoalle "de Foarikker" te Britsum. 3. Utstel oangeande it nimmen fan ferkeersmaatregels foar de 82/3 Uniawei en de Langebuorren te Stiens. De stikken lizze mei yngong fan de 30e desimber 1981 foar de leden fan de rie op besjen. A

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1