y UnderwerpStiens, 21 jannewaris 1982. Riedsgearkomste Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 28e jannewaris 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt halden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H. Boschma Nr' de H U R K L I S T Nr. fan it wurklist utstel 1. Fêststelling fan de beslutelisten fan de gearkomsten fan de 17e desimber 1981 en 4 jannewaris 1982. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 82/4 3. Utstel, oangeande it ferlienen fan in ekstra kredyt oan de Juf Wartenaskoalle te Stiens foar in kofjesetapperaat. 82/5 4. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in ekstra kredyt foar de iepenbiere skoalle "de Homeie" te Britsum ynsake it oanbringen fan sinneskerms en ferbettering fan de fentilaasje- en de ljocht- situaasje. 82/6 5. Utstel oangeande de utfiering fan de beukerunderwiiswet oer 1980. 82/7 6. Utstel oangeande it fêststellen fan in gemeentelyke oardering op de Fleiskeuringstsjinst82/8 7. Utstel oangeande it ynstellen fan in parkeerferbod oan de Lege Heare- wei te Stiens. 82/9 8. Utstel oangeande it ynstellen fan in parkeerferbod oan de Pyter Jellessingel te Stiens. 82/10 9. Utstel oangeande it wizigjen fan it taryf fan de himmeltsjinst It Bildt-Ljouwerteradiel foar it stoarten fan grou Sffal. 82/11 10. Utstel oangeande it wizigjen fan de 8ffalstoffenoardering. 82/12 11. Utstel oangeande foarriediche fêststelling fan de jierrekken fan it fersoargingshûs "Skilhiem" te Stiens oer 1980. 82/13 12. Utstel oangeande it ferlienen fan subsydzje foar emancipatie aktivi- teiten 1982. 82/14 13. Utstel oangeande it ferlienen fan in subzydsje oan de Stifting Sintrum foar Untwikkelingsgearwurking. 82/15 14. Utstel oangeande it machtigjen fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders om op te kommen by it behanneljen fan beropskriften. 82/16 15. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de oankeap fan skilderijen fan de hear H. de Jong te Hijum. 82/17 16. Utstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslut foar in part fan it bestimmingsplan Stiens-doarp (terrein Hop). 82/18 17. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 25e jannewaris 1982 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1