j l Underwerp. Stiens, 18 febrewaris 1982. Riedsgearkomste. Oan de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 25e febrewaris 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H. BOSCHMA. Nr. fan de wurklist. WURKLIST Nr. fan it utstel. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. Fêststelling fan de beslutelist fan de gearkomste fan de 28e jannewaris 1982. Ynkommen stikken en meidielings. 82/2.0 Utstel oangeande it ynlûken fan it riedsbeslut fan 30 oktober 82/21 1980, nr. 80/155 ynsake it ferlienen fan in diplomataslach. Utstel oangeande it fêststellen fan de kosten fan it iepenbier 82/22 underwiis oer 1980. Utstel oangeande it fêststellen fan it bedrach per leerling fan 82/23 it iepenbier underwiis foar 1982. Utstel oangeande it fêststellen fan it bedrach per leerling 82/24 foar administraasjekosten foar 1982. Utstel oangeande it ferlienen fan in ekstra kredyt oan de 82/25 Master Hoogeveenskoalle te Stiens yn ferbtn mei ferskate fersjennings. Utstel oangeande it stichtsjen fan in selsstanniche iepenbiere 82/26 legere skoalle yn d'Orient te Stiens. Utstel oangeande it ferkeapjen fan in perseel bouterrein yn it 82/27 bestimmingsplan Stiens - It Skil oan de hear R. Riemersma te Stiens Utstel oangeande it fêststellen fan de grûnpriis foar it 82/28 yndustryterrein te Stiens en it beskikber stellen fan in kredyt. Utstel oangeande de goedkarring fan it bestimmingsplan Hijum II. 82/29 Utstel oangeande it ynlûkken fan it riedsbeslut fan 29 oktober 82/30 1981, nr. 81/124 ynsake ferkeersmaatregels foar it Tichelwurk te Stiens. Utstel oangeande it fraachstik fan de ferkeersdrompels en de 82/31 bussen yn de Langebuorren en de Uniawei te Stiens. Utstel oangeande it ynstellen fan in fleiskeuringtsjinst en in 82/32 opheltsjinst fan kringen foar de Regio Fryslân-Noard. Utstel oangeande it ferlienen fan in subsydzje oan de Feriening 82/33 fan Lytse Doarpen yn Fryslân.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1