Underwerp: Riedsgearkomste Stiens, 18 maart 1982. Oan de gemeenterie Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 25e maart 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H. Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST Nrf an i t utstel 1. Fêststelling gan de beslutelist fan de gearkomste fan de 25e febrewaris 1982. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 82/37 3. Utstel oangeande it beneamen fan in lid yn de Belieds- kommisje Wolwêzen. 82/38 4. Utstel oangeande it bystellen fan de begrutting 1982. 82/39 5. Utstel oangeande it ynnimmen fan in stânpunt ynsake it 82/40 Struktuurschema Militaire Terreinen. 6. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 22e maart 1982 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1