tJ Underwerp Riedsgearkomste Oan de gemeenterie Stiens, 19 maaie 1982, Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 27e maaie 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster H. Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it utstel 1Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 28e april 1982. 2. Ynkommen stukken en meidielings. 82/51 3. Utstel oangeande it beneamen fan in haed fan de iepenbiere legere skoalle yn d'Orient te Stiens (wurdt neistjûrd) 82/52 4. Utstel oangeande it ferkeapjen fan twa bouterreinen yn Koarn- jum oan it technysk installaasjeburo S. de Vries te Drachten. 82/53 5. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar it bestimmingsplan Koarnjum (utwreidzjen bijgebouen). 82/54 6. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar it bestimmingsplan Stiens - It Skil (bouplan Jonker). 82/55 7. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar it bestimmingsplan bûtengebiet (wenwein steanplak te Stiens). 82/56 8. Utstel oangeande it beneamen fan leden foar it Iepenbier Lichem Offâlferwidering Fryslân. 82/57 9. Utstel oangeande it oanlûken fan in fêste jildliening. 82/58 10. Utstel oangeande it wizigjen fan it Algemien Amtnersreglement 82/59 11. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan 24 maaie 1982 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1