M Llnderwerp Riedsgearkomste Stiens, 1 july 19S2. □an de gemeenterie. Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 8e july 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, H. Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it utstel 1. Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 27e maaie 1982. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 3. Utstel ta it beneamen fan in haadliederster) foar It Bernesluske te Koarnjum. 4. Utstel oangeande it ferkeapjen fan de wenning Lege Hearewei 16 te Stiens 5. Utstel oangeande it ferkeapjen fan in streek groun oan de hear P. de Vries te Stiens. 6. Utstel oangeande it fêststellen fan de bouterreinpriizen foar it bestimmingsplan Aide Leije. 7. Utstel oangeande it wizigjen fan de mienskiplike regeling foar it Mienskiplik Sintrum Underwiisbegelieding foar Fryslân 8. Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslut foar in part fan it bestimmingsplan Koarnjum (bouplan Hettinga). 9. Utstel oangeande in beropskrift fan C.T. Rosema en F.D. Baron te Stiens tsjin it wegerjen fan in boufergunning 10. Utstel oangeande it ynstellen fan berop tsjin de utslach fan de Minister fan C.R.M. ta it net pleatsen fan de Moune "De Hoop" te Stiens op de monumintenlist 11. Utstel oangeande it goedkarren fan it finansjeel ferslag oer 1981 fan de Algemiene Bibleteek Ljouwerteradiel 12. Utstel oangeande de gemeenterekken fan 1978. 13. Utstel oangeande it ynnimmen fan in stânpunt ynsake de gearstalling fan de Beleidskommisje Wolwêzen taak fan de Stifting Sosjaal Kultu- reel Wurk en de warberens op groun fan libbensskôging 14. Utstel oangeande it opdoeken fan de swimbadkommisje 15. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it réal- searjen fan energybesparjende maatregels foar it swimbad De Middelsé te Stiens. 16. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in ekstra kredyt foar de utfiering fan it 1e wegenbestek yn it ramt fan de ruilferkaveling Ljouwerteradiel 17. Utstel oangeande it ferlienen fan in ekstra kredyt foar it ûnderhâld fan in stikmannich dyken. 82/62 82/63 82/64 82/65 82/66 82/67 82/68 82/69 82/70 82/71 82/72 82/73. 82/74 82/75 82/76 82/77

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1