Stiens, 18 augustus 1982, Underwerp RiedsgearKomste □an de gemeenterie Hjirby noegje ik jimme ut de riedsgearkomste fan de 26e augustus 1982 by te wenjen. De gearkomste wurdt hâlden op it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. De boargemaster, H. Boschma Nr. fan de wurklist WURK.LIST Nr. fan it utstel 1Fêststelling fan de beslutelist fan de riedsgearkomste fan de 8e july 1982. 2. Ynkommen stikken en meidielings. 82/85 3. Utstel by in aanfraach fan it bestjOr fan de feriening foar Kr. Nat. Underwiis te Britsum om meiwurking foar de oanskaf fan ferskate leer- en helpmiddels foar de beukerskoalle "De Sprong" en de legere skoalle "de Foarikker". 82/86 4. Utstel oangeande it ferlienen fan in oanfoljend ekstra kredyt foar de Master Hoogeveenskoalle te Stiens. 82/87 5. Utstel oangeande it ferlienen fan in ekstra kredyt oan de Juffer Akkeskoalle, de Juf Wartenaskoalle, 't Pikepâltsje en de iepen- biere legere skoallen meiinnoar. 82/88 6. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar de ynrjochting fan de iepenbiere skoalle yn d'Orient te Stiens. 82/89 7. Utstel oangeande it oankeapjen fan groun foar it réalisearjen fan it bestimmingsplan Hijum II fan de hear R. Spoelstra en de Stifting Doarpshûs Hijum/Feinsum. 82/90 8. Utstel oangeande de fragelist ynsake nijbou en fernijbou 1983 82/91 9. Utstel oangeande it opheffen fan de foarrangssituaesje oan de Aldlânsdyk te Stiens. 82/92 10. Utstel oangeande de nota ynsake de mooglikheit ta bistriden fan de wurkleazens troch de gemeente. 82/93 11. Utstel oangeande it oanpassen fan de noarmstelling bydrage oan de Stifting Mienskiplik Wurk Noard West en Midden Fryslân en de ôfrekkening mei dizze Stifting oer de jieren 1978, 1979 en 1980. 82/94 12. Utstel oangeande it beskikber stellen fan in kredyt foar it opmeitsjen fan plannen foar it utwreidzjen fan it gemeentehûs. 82/95 13. Utstel oangeande it jaan fan in namme oan in strjitte yn Stiens. 82/96 14. Utstel oangeande it foarriedich fêststellen fan de gemeente- rekken 1978. 82/97 15. Utstel oangeande it wizigjen fan de oardering ynsake it ferlienen fan studzjefasiliteiten82/98 16. Utstel oangeande de finansiering fan de bou fan de nije bibleteek (wurdt neistjûrd). 82/99 17. Begruttingswizigings Op de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 23e augustus 1982 foar de leden fan de rie op besjen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 1