Nr. 82/104 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op het besluit nr. 79/183d tôt instelling van de kommissie sociale zaken en gezondheidszorg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 1982, nr. 82/104; gehoord de beraadslaging betreffende dit voorstel; besluit: A. in de bepalingen onder punt II worden de volgende wijzigingen aangebracht: - lid 1, sub c, wordt gelezen als volgt: twee leden, vertegenwoordigende de in de gemeente werkzaam zijnde instellingen voor maatschappelijk werk, te benoemen uit een door die instellingen in te dienen voordracht van zo mogelijk twee personen; tussengevoegd wordt een nieuw sub d, luidende als volgt: twee leden, vertegenwoordigende de in de gemeente werkzaam zijnde instellingen voor gezinsverzorging, te benoemen uit een door die instellingen in te dienen voordracht van zo mogelijk twee personen; - het huidige sub d wordt gewijzigd in sub e, terwijl voor ten hoogste "drie andere leden" wordt gelezen "twee andere leden"; - in lid 2 wordt voor "zeven" gelezen "negen", voor "vijf" wordt gelezen "zeven", terwijl aan het slot de letter "d" wordt gewijzigd in "e". B. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 7 september 1982. te benoemen tôt lid van de kommissie sociale zaken en gezondheidszorg gedurende de période 1982-1986: Raadsledenplv.raadsleden: de heer H. Boersma J.v.d.Ende de heer E. Roorda R. Ketellapper Huisartsen: lid: de heer J.G. Woudstra plv.lid: de heer J. Brouwer Maatschappelijk werk: leden mevr. A. Groeneveld mevr. J. Corporaal Gezinsverzorging leden de heer N. Schotanus plv.leden-: de heer J. Roosenstein mevr. M. Jager plv.lid: mevr. J. Land

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 11