Voorstel 82/105 Onderwerp Stiens, 1 september 1982. Benoeming leden sportcommissie Aan de gemeenteraad Per 7 september 1982 treden de thans zitting hebbende leden van de sportcommissie af. De leden zijn terstond herkiesbaar. □eze commissie is na de opheffing van de zwembadcommissie gebracht van 9 op 10 leden, te weten: a. 1 lid van het kollege van burgemeester en wethouders tevens voorzitter. b. 2 leden van de gemeenteraad geen lid van het kollege van burgemeester en wethouders zijnde. c. 7 leden uit de inwoners van de gemeente niet tôt het gemeentebestuur behorende die representatief kunnen worden geacht voor het gemeentelijk sportleven. De onder b en c genoemde leden worden door uw raad benoemd, het lid onder a door het kollege van B. en W. Momenteel bestaat de commissie uit de volgende personen: de heer H. Boschma, voorzitter tevens lid van het collège van B. en W. De heren 0. Faber en R. Ketellapper leden van uw raad terwijl namens de georganiseerde sport zitting hebbenmevr. H. Span-Veenstramevr. L. de Vries- Beetstra en de heren J. van der Weide, R. Sijtsinga, P. Zeinstra, P. Santema. Wij hebben de diverse sportverenigingen gevraagd een aanbeveling te doen voor eventuele nieuwe leden voor deze commissie. Dit heeft er in geresulteerddat wij tôt u komen met de volgende aanbeveling voor personen die het gemeentelijk sportleven vertegenwoordigen de heer J. Hoogeveen, Skriesstrjitte 23 te Stiens mevr. L. de Vries-BeetstraSkilwei 9 te Stiens de heer Y. Poortman, Hegebuorren 34 te Stiens de heer K. Gorter, David van Goirlestrjitte 4 te Cornjum de heer P. Zeinstra, Hynstewaed 8 te Stiens mevr. W. Bloemhof, Hellasstrjitte 39 te Stiens Wij stellen u voor deze personen te benoemen en tevens 2 leden uit uw midden aan wijzen geen lid zijnde van het kollege van burgemeester en wethouders. Wij merken hierbij op, dat van de sector volleybal, tafeltennis,tennis en badminton nog geen aanbeveling is ontvangen. T.z.t. hopen wij u uit deze sector nog een voordracht te kunnen doen toekomen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris. de burgemeester J.Pv .d.Kooi H. Boschma Agendapunt 7.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 13