Nr. 82/105 De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 van de Verordening, regelende de samenstelling, werkwijze, taak en bevoegdheden van de Sportkommissie b e s 1 u i t tôt de eerste dinsdag in september 1986 te benoemen tôt leden van de Sportkorrmissievertegenweordigende de gemeenteraad: de heer R.KetellapperSkeltedyk 4, Comjum de heer H.Beuker, Lotusstrjitte 52, Stiens. Aldus besloten door de raad der gemeente leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering va^ 3--segtember 1982.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 15