l^~ Nr. 82/105 De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 1982; gelet op het bepaalde in de artikelen 23 en 4 van de Verordening regelende de samenstelling, werkwijze, taak en bevoegdheden van de Sportkoirmissie b e s 1 u i t tôt de eerste dinsdag in september 1986 te benoemen tôt leden van de Sportkornmissiedie het gemeentelijk sportleven vertegenwoordigen mevr. W.Bloemhof, Hellasstrjitte 39, Stiens mevr. L.de Vries-Beetstra, Skilwei 9, Stiens de heer J.Hoogeveen, Skriesstrjitte 23, Stiens de heer Y.Poortman, Hegebuorren 34, Stiens de heer K.Gorter, David van Goirlestrjitte 4, Comjum de heer P.Zeinstra, Hynstewaed 8, Stiens de heer F.G.Hendriks, Ophirstrjitte 27, Stiens. van 7 september 1982. Aldus besloten door de raad der gemeente leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering 'schma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 17